Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej

Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej
Data publikacji strony internetowej: 2019-01-28
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-07

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
- część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności.
Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2020-12-20

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2020-12-20

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Piszczek
E-mail: gpprudawielka@gmail.com
Telefon: +48 48 312 14 57

Każdy ma prawo:
zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej
Adres: Ruda Wielka ul. Radomska 10
26-680 Wierzbica
E-mail: gpprudawielka@gmail.com
Telefon: +48 48 312 14 57

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna
1.Główne wejście do budynku przedszkola jest usytuowane od boiska szkolnego Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola.
2. Budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych. Nie ma podjazdu dla wózka przy wejściu głównym. Aby dostać się do budynku należy pokonać furtkę oraz odległość 20 m podwórka, a następnie drzwi wejściowe otwierane ręcznie. Drzwi wejściowe są zamknięte. Dzwonek znajduje się po prawej stronie na wysokości 1,5 m
3. Budynek posiada parter oraz I piętro. Aby dostać się na I piętro należy pokonać schody.
4. W budynku nie ma windy, pochylni, podjazdów, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.
5. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.Przedszkolowo.pl logo