Ewaluacja

Ruda Wielka, dn.30.06.2021r.

Raport
z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2020/2021

Data sporządzenia raportu: 30.06.2021r.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było: Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

Wymaganie: Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu.

W celu sprawdzenia ewaluacji wewnętrznej i wymagania: „Bezpieczeństwo dzieci w przedszkolu” przeanalizowano następujące dokumenty przedszkola: statut przedszkola, regulamin spacerów i wycieczek, plan pracy przedszkola, protokoły
z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, zeszyty protokołów z zebrań grupowych
z rodzicami, dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy opiekuńczo – wychowawczo - kształcące, wywiad z dziećmi, ankiety dla rodziców i nauczycieli oraz dopuszczone do użytku w placówce programy, a także „Procedury postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia wirusem COVID- 19 oraz wystąpienia u dzieci objawów chorobowych”
( Zarządzenie Nr 9|2020 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej z dnia 27sierpnia 2020r), „Procedury organizacji opieki w GPP w Rudzie Wielkiej w czasie epidemii COVID- 19”( Zarządzenie Nr 8|2020 z dnia 27 sierpnia 2020r.) wynika, iż nauczyciele i personel realizują zagadnienia, dotyczące właściwych zachowań i bezpieczeństwa w czasie pandemii.
Pomieszczenia w placówce i plac zabaw są przygotowane tak, aby zapewniały bezpieczny i higieniczny pobyt dzieci. Poziom zabezpieczeń przed czynnikami zewnętrznymi jest adekwatny do potrzeb: dzieci wydawane są zgodnie z upoważnieniami, a osoby upoważnione do odbioru dzieci nie wchodzą na teren przedszkola. Placówka posiada system alarmowy, zaznaczone są drogi ewakuacyjne, widoczne są numery alarmowe, tablice „Pierwsza pomoc przedmedyczna". Grono pedagogiczne jest przeszkolone
w zakresie pierwszej pomocy oraz bezpieczeństwa w przedszkolu i na placu zabaw.
Z ankiety dla rodziców przeprowadzonej w I półroczu wynika, iż w przedszkolu na bieżąco eliminowane są niepożądane zachowania dzieci. Podstawowymi formami w tym zakresie są kodeksy postępowania dziecka w grupie, indywidualne rozmowy z rodzicami.
Każdy z nauczycieli stosuje system kar i nagród polegający na wzmacnianiu zachowań. Rodzice są informowani na bieżąco o niewłaściwym oraz o wzorowym zachowaniu dzieci. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców pozytywnie oceniła działania przedszkola w zakresie kształtowania umiejętności i przyswajania wiadomości związanych z bezpieczeństwem, a zdobyte wiadomości i umiejętności dzieci wykorzystują w życiu codziennym. Z ankiety dla rodziców przeprowadzonej w II półroczu wynika, iż przedszkole zapewnia bezpieczne i przyjazne warunki, uczy właściwych zachowań. Rodzice wyszli z propozycją zorganizowania spotkania z psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Iłży w celu pedagogizacji na temat: „Jak rodzić sobie z emocjami dziecka”.
Nauczyciele realizują zagadnienia bezpieczeństwa w różnych formach: zajęcia zorganizowane, rozmowy indywidualne i grupowe, spacery, opowiadania, piosenki, rymowanki historyjki obrazkowe, prace plastyczne, zabawy ruchowe , tematyczne, naśladowcze z wykorzystaniem technologii TIK co ma odzwierciedlenie w planach miesięcznych i wpisach do dziennika, arkuszach obserwacyjnych i diagnostycznych.
Z ankiety przeprowadzonej w II półroczu wynika, iż przedszkole zapewnia bezpieczne warunki, a dzieci znają i przestrzegają zasady bezpiecznego korzystania z zabawek
i sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach przedszkolnych oraz na placu zabaw.
W dalszym ciągu, w miarę możliwości organizować w placówce spotkania
z przedstawicielami służb mundurowych i medyczny. W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontować poręcze przy schodach do szatni.
W przedszkolu podejmowane są różnorodne działania mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań dzieci:
- program „Międzynarodowy dzień Praw dziecka UNICEF- pomoc dla Jemenu” przybliżył dzieciom zagadnienia wynikające z Konwencji o prawach dziecka” i instytucjach dbających o ich prawa;
- program „Droga z klasą – wszystko o bezpieczeństwie w ruchu drogowym”;
- przedszkole systematycznie współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
w Iłży.
W II półroczu podjęte zostały działania, w których realizowane były wnioski wynikające z przeprowadzonych ankiet i wywiadu z dziećmi w pierwszym półroczu:
- realizacja projektu z edukacji zdrowotnej pt. „Zdrowo jemy, zdrowo żyjemy”;
- teatrzyk kukiełkowy pt. „Czerwony Kapturek”;
- realizacja projektu „Czyściochowe Przedszkole”;
- konkurs plastyczny pt. „Czyste ręce mamy bo o zdrowie dbamy”.
- spotkanie z przedstawicielem WORD w Radomiu pt. „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”;
- spotkanie ze strażakami z OSP w Wierzbicy.

Wnioski

1.Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczne i przyjazne warunki.
2.Dzieci chętnie chodzą do przedszkola i czują się w nim bezpiecznie.
3.Dzieci znają i stosują zasady bezpiecznego zachowania się w przedszkolu i poza nim.
4.Przedszkole rozpoznaje i diagnozuje zachowanie dziecka, na bieżąco przekazuje informacje rodzicom.
5.W dalszym ciągu wspierać wielokierunkową aktywność dziecka poprzez organizację zabaw i zajęć sprzyjającą nabywaniu doświadczeń w obszarze społecznym i emocjonalnym.

Rekomendacje:

1.Prowadzić dodatkowe zajęcia i zabawy o charakterze terapeutycznym uspołeczniające dzieci w celu unikania niepożądanych zachowań.
2.Organizować w miarę możliwości w placówce spotkania z przedstawicielami służb mundurowych i medycznych.
3.W celu zwiększenia bezpieczeństwa zamontować poręcze przy schodach do szatni.
4.Organizować zabawy i zajęcia, które pomogą dzieciom radzić sobie z emocjami.
5.Zorganizować spotkanie z psychologiem z PPP w Iłży na temat: „Jak rodzic sobie
z emocjami dziecka.”

Raport sporządziły:
Halina Popiel
Anna Kucy
Małgorzata Pawelec
Urszula AdamiecRuda Wielka, dn.23.06.2020r.

Raport
z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Gminnym Przedszkolu Publicznym
w Rudzie Wielkiej roku szkolnego 2019/2020

Data sporządzenia raportu: 23.06.2020r.

Przedmiotem ewaluacji wewnętrznej było:
Rodzice są partnerami przedszkola.

Wymaganie: Rodzice są partnerami przedszkola.

W celu sprawdzenia ewaluacji wewnętrznej i wymagania: „Rodzice są partnerami przedszkola” przeanalizowano następujące dokumenty przedszkola: statut przedszkola, plan pracy przedszkola, protokoły z posiedzeń Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
o zeszyty protokołów z rodzicami grupowy, dzienniki zajęć, miesięczne plany pracy opiekuńczo -wychowawczo-kształcące, ankiety dla rodziców i nauczycieli, wywiadu
z dyrektorem i nauczycielami wynika, iż rodzice są partnerami przedszkola. Zdecydowana większość ankietowanych rodziców bardzo pozytywnie oceniła współpracę z dyrektorem, nauczycielami i wychowawcami przedszkola w sprawach dotyczących swojego dziecka, uznając, że dzięki indywidualnym kontaktom z wychowawcami oraz specjalistami mogą liczyć na pomoc w przypadku pojawienia się problemów wychowawczych. Rodzice są zaangażowani we współpracę z przedszkolem i zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy placówki. Chętnie uczestniczą w działaniach przedszkola i w pełni je akceptują. Włączają się w organizację wycieczek, konkursów, uroczystości, imprez grupowych i przedszkolnych, poprzez obserwację zajęć otwartych. W bieżącym roku przedszkolnym przy współpracy z rodzicami zorganizowano szereg imprez i przedsięwzięć: grupowych, przedszkolnych oraz inicjatyw promujących przedszkole w środowisku lokalnym, gminnym, ogólnopolskim: Dzień Chłopaka, „Pasowanie na przedszkolaka, średniaka i starszaka”; „Przegląd twórczości patriotycznej”; „Spotkanie opłatkowe”; „Dzień Babci i Dziadka wraz z zabawą karnawałową; „Dzień Kobiet”; imprezy środowiskowej w Szkole Podstawowej w Rudzie Wielkiej: „Zaułek Kultury” , wycieczek: do Centrum Rzeźby Polskiej i Szkółki Leśnej w Orońsku; Urzędu Miasta w Radomiu, Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy oraz konkursy przedszkolne, gminne i ogólnopolskie. Rodzice chętnie się angażowali
w przygotowanie strojów do przedstawień, poczęstunku dla zaproszonych gości, dekoracji sali zabaw, zakupu materiałów, dyplomów, nagród dla dzieci i upominków. Włączali się w akcje charytatywne: „Słodki Mikołaj” – słodycze dla dzieci z domu dziecka „Góra grosza” – zbieranie monet dla wsparcia dzieci z domów dziecka i rodzin zastępczych „Nakręceni na pomaganie” – zbieranie nakrętek dla chorego kolegi Olafa.„Pomoc dla Ukrainy” – zbiórka artykułów szkolnych. Za zgodą rodziców w bieżącym roku przedszkolnym zorganizowane zostały zajęcia z religii oraz taneczne prowadzone przez firmę zewnętrzną „STUDIO FRAIDA”. Z inicjatywy własnej, rodzice doposażyli łazienki w suszarki do rąk. Dyrektor w miarę potrzeb organizował spotkania z Radą Rodziców. Wychowawcy, nauczyciele i specjaliści wspierają rodziców w wychowaniu ich dzieci poprzez indywidualne spotkania i konsultacje, zebrania grupowe i ogólne co wynika z przeprowadzonej ankiety anonimowej dla nauczycieli. Zostały zorganizowane konsultacje i warsztaty dla rodziców: z logopedą, pedagogiem z Poradni Psychologiczno
-Pedagogicznej w Iłży, a także spotkania w ramach zespołu do spraw pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Rodzice są zachęcani do dzielenia się opiniami na temat pracy przedszkola i korzystają z tej możliwości podczas zebrań grupowych, ogólnych, indywidualnych rozmów oraz przy okazji uroczystości i imprez przedszkolnych.


Wnioski

• Rodzice są zadowoleni z pracy przedszkola i chętnie z nim współpracują włączając się w różne działania proponowane przez nauczycieli
i dyrektora
• Wszyscy rodzice uważają, że powinni uczestniczyć w życiu przedszkola.
• Przekaz informacji między przedszkolem a rodzicem jest prawidłowy.
• Preferowaną formą kontaktu przez rodziców z przedszkolem jest rozmowa indywidualna z nauczycielami, zebrania ogólne oraz imprezy
i uroczystości.
• Przedszkole umożliwia kontakty ze specjalistami poprzez konsultację
i spotkania.
• Wszyscy nauczyciele bardzo dobrze współpracują z rodzicami wykorzystując najczęściej spotkania i kontakty indywidualne oraz zebrania ogólne.

Rekomendacje:

• Kontynuować działania w zakresie współpracy rodziców z przedszkolem.
• Organizować festyny rodzinne w celu wzmocnienia i uatrakcyjnienia współpracy.Raport sporządziły
Dyrektor

Halina Popiel ………………………
Małgorzata Piszczek …………………
Anna Kucy ………………………
Monika Farbiś ………………………
Urszula Adamiec ………………………
Przedszkolowo.pl logo