PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI

Załącznik do zarządzenia nr 8 z dnia 27.08.2020 r.
DYREKTORA GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W RUDZIE WIELKIEJ

PROCEDURA ORGANIZACJI OPIEKI W GMINNYM PRZEDSZKOLU
PUBLICZNY W RUDZIE WIELKIEJ W CZASIE EPIDEMII COVID 19
opracowana na podstawie wytycznych przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 25 sierpnia 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,wydane na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322, 374 i 567, 1337)

I. ORGANIZACJA OPIEKI W PRZEDSZKOLU:
1. Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
2. W grupie może przebywać do 25 dzieci.(1 dziecko na 1,5 m2)
3. W sali, w której przebywa grupa należy usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki). Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie czyścić lub dezynfekować.
4. Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do przedszkola i z przedszkola niepotrzebnych przedmiotów lub zabawek.
5. Rodzic/opiekun wyraża zgodę na regularne mierzenie temperatury dziecka podczas pobytu
w przedszkolu.
6. Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, w czasie przerwy, a w razie potrzeby także
w czasie zajęć.
7. Zapewnić taką organizację pracy, która uniemożliwi stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci.
8. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
9. Korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu możliwe jest wyłącznie na terenie przedszkola przy zachowaniu możliwie maksymalnej odległości.
10. Sprzęt na placu zabaw oraz przybory sportowe dezynfekowane są przed wykorzystaniem
z użyciem detergentu.
11. Nie należy organizować żadnych wyjść poza teren przedszkola.
12. Nauczyciele zobowiązani są do zapewnienia szybkiego sposobu komunikacji
z rodzicami/opiekunami dziecka.
13. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby należy odizolować je
w odrębnym pomieszczeniu i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

II. PRZYPROWADZANIE I ODBIÓR DZIECKA :
1. Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 7.00 do 8.30. Po godzinie 8.30 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.
2. Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny 1,5m.
3. Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do szatni zwracając uwagę, aby liczba przebywających jednocześnie w pomieszczeniu nie przekroczyła 3 osób.
4. Rodzice/opiekunowie mają obowiązek w placówce zakrywania ust i nosa oraz dezynfekcji rąk lub zakładania rękawiczek ochronnych.
5. Dziecko do grupy wprowadzane jest przez personel przedszkola.
6. Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.
7. Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
8. Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.
9. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
10. Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

III. HIGIENA, CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA POMIESZCZEŃ I POWIERZCHNI
1. Przed wejściem do przedszkola tworzy się stanowisko do dezynfekcji rąk wraz
z informacją o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do przedszkola.
2. Personel pomocniczy przedszkola odpowiedzialny jest za dopilnowanie, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu, zakładali rękawiczki ochronne oraz zakrywali usta i nos.
3. Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do podmiotu, przed jedzeniem i po powrocie z placu zabaw, po skorzystaniu z toalety.
4. Woźna oddziałowa/ pomoc nauczyciela odpowiedzialna jest za codzienne prace porządkowe ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, toalet i sali oddziału. Odpowiada ona także za dezynfekcję powierzchni dotykowych - poręczy, klamek
i powierzchni płaskich, w tym blatów, stolików, poręczy krzeseł, włączników w salach, a także odpowiada za dezynfekcję zabawek i innych przedmiotów używanych przez dzieci.
5. Monitoringu codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem, dezynfekcji powierzchni dotykowych - poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach
i w pomieszczeniach spożywania posiłków, klawiatury, włączników (karta monitoringu).
6. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń, przedmiotów, tak aby dzieci nie były narażone na wdychanie oparów środków służących do dezynfekcji.
7. Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet.

IV. GASTRONOMIA - WYDAWANIE POSIŁKÓW
1. Przy organizacji żywienia w przedszkolu (kuchnia), obok warunków higienicznych
wymaganych przepisami prawa odnoszących się do funkcjonowania żywienia zbiorowego,
personel kuchenny zobowiązany jest do:
1. stosowania środków ochrony osobistej,
2. utrzymania wysokiej higieny, mycia i dezynfekcji stanowisk pracy, opakowań produktów, sprzętu kuchennego,
3. mycia w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze minimum 60 oC lub wyparzania wielorazowych naczyń i sztućców.
2. Posiłki wydawane są w sali przedszkolnej. Posiłki do sali dostarcza woźna oddziałowa. Po zakończonym posiłku woźna oddziałowa odnosi naczynia na okienko kuchenne.
3. Personel kuchenny nie może kontaktować się z dziećmi oraz z personelem opiekującym się dziećmi.
V. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA.
1. Do pracy w przedszkolu mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną.
2. Nie angażuje się w zajęcia opiekuńcze pracowników i personelu powyżej 60 roku życia lub
z istotnymi problemami zdrowotnymi.
3. Wyznacza się i przygotowuje (m.in. wyposażenie w środki ochrony i płyn dezynfekujący) pomieszczenie (gabinet dyrektora) w którym będzie można odizolować osobę
w przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych.
4. Przy podejrzeniu wystąpienia zakażenia u dziecka należy powiadomić dyrektora przedszkola.
5. Dyrektor wyznacza odpowiednią osobę do przejęcia opieki nad dzieckiem w izolatce, informuje rodziców bądź opiekunów.
6. Dziecko pod opieką wyznaczonej osoby pozostaje w izolatce do czasu przyjazdu rodziców.

VI. PROCEDURA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM LUB ZACHOROWANIA NA COVID-19:
1. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów u pracowników nie powinni oni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, oddziałem zakaźnym, a w razie pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą być zakażeni koronawirusem. O fakcie powiadomić też niezwłocznie dyrektora przedszkola.
2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy i wstrzymuje przyjmowanie kolejnych dzieci.
3. Dyrektor powiadamia o tym fakcie właściwą miejscowo powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, należy poddać gruntownemu sprzątaniu, zgodnie z funkcjonującymi w przedszkolu procedurami oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.)W razie zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego należy wdrożyć dodatkowe procedury biorąc pod uwagę zaistniały przypadek.
5. Zaleca się przygotowanie i umieszczenie w określonym miejscu (szatni i drzwi wejściowe do sali ) potrzebnych numerów telefonów, w tym stacji sanitarno-epidemiologicznej, służb medycznych. Ustalenia listy osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach przedszkola,
w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie dokonuje intendent wraz z obsługą.
6. Wdraża się zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Przedszkolowo.pl logo