Procedury "Bezpieczne Przedszkole"

Bezpieczne przedszkole

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA DZIECI OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

• Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 ze zm.),
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2001 r. Nr 61 poz. 624 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 ze zm.),
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.),
• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. z 2011 r. Nr 209 poz. 1245),
• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. Nr 180 poz. 1493 ze zm.),
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.),
• Ustawa z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191 poz. 1410 ze zm.).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.)


Cel główny
Uzasadnieniem wprowadzenia niniejszych procedur stanowi troska o zdrowie
i bezpieczeństwo każdego dziecka objętego opieką w naszym przedszkolu.
W sytuacjach trudnych oraz zagrażających bezpieczeństwu dziecka nauczyciele
i pozostały personel placówki są zobowiązani postępować zgodnie z przyjętymi procedurami. Rodzice zobowiązani są znać i przestrzegać niniejszego dokumentu.
Osoby, których dotyczą procedury
Do przestrzegania procedury zobowiązani są wszyscy pracownicy przedszkola, dyrektor
oraz rodzice.

Obowiązki, odpowiedzialność, upoważnienia osób realizujących zadanie, które jest przedmiotem procedur

1) Dyrektor – ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny w przedszkolu; zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza budynkiem przedszkola; kontroluje obiekty należące do przedszkola pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów; sporządza protokoły z kontroli obiektów; odpowiada za jakość pracy pracowników,
za organizację pracy; opracowuje procedury i instrukcje związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom.
2) Nauczyciele – są zobowiązani do nadzoru nad dziećmi przebywającymi w przedszkolu oraz do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem; zapewniają opiekę, wychowanie i uczenie się w atmosferze bezpieczeństwa; upowszechniają wśród dzieci wiedzę o bezpieczeństwie oraz kształtują właściwe postawy wobec zdrowia, zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego i wewnętrznego.

3) Inni pracownicy przedszkola – są zobowiązani do rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem oraz z funkcją opiekuńczą i wychowawczą przedszkola; pomagają nauczycielom w codziennej pracy wychowawczej, dydaktycznej
i opiekuńczej; są zobowiązani do przestrzegania przepisów prawa ogólnego
i wewnętrznego.
4) Rodzice, w trosce o bezpieczeństwo własnego dziecka, powinni znać procedury zapewnienia bezpieczeństwa obowiązujące w przedszkolu; w tym zakresie powinni także współpracować z dyrektorem, wychowawcami swojego dziecka oraz innymi pracownikami przedszkola.

Sposób prezentacji procedur
1. Udostępnianie dokumentu na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej placówki
2. Zapoznanie wszystkich pracowników przedszkola z treścią procedur.
3. Zapoznanie rodziców z obowiązującymi w placówce procedurami na zebraniach organizacyjnych każdego roku .
Dokonywanie zmian w procedurach
Wszelkich zmian w opracowanych procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci może dokonać z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej dyrektor przedszkola. Wnioskodawcą zmian może być także rada rodziców. Proponowane zmiany nie mogą być sprzeczne z prawem.
Postanowienia końcowe
1. W trosce o trosce o zdrowie i bezpieczeństwo wszystkich wychowanków przedszkola, Rodzice i personel placówki są zobligowani do współpracy oraz wzajemnego poszanowani praw i obowiązków wszystkich podmiotów niniejszej procedury.
2. Procedury obowiązują wszystkich pracowników przedszkola, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola oraz osoby upoważnione przez nich do odbioru dzieci.
PROCEDURY:
• PROCEDURA BEZPIECZECZNEGO POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU
• PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI
• PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU CHOROBY I NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DZIECKA
• PROCEDURA BEZPIECZNEGO POBYTU DZIECI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM
• REGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEK
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu
Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci
Procedura postępowania w razie choroby albo wypadku
Procedura bezpiecznego pobytu na placu zabaw
Regulamin spacerów i wycieczek
Procedura bezpiecznego pobytu dziecka w przedszkolu

ROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI PODCZAS POBYTU DZIECKA
W PRZEDSZKOLU

Podstawy prawne zapewniające bezpieczeństwo w przedszkolu przez dyrektora.
• Konstytucja Rzeczpospolitej Polski z dnia 2 kwietnia 1997r (Dz. U. Z 1997r Nr78 poz. 483 – art. 72 ).
• Ustawa o systemie Oświaty z dnia 7 września 1991r ( Dz. U. Nr 256 z 2004r poz. 2572 ze zmianami).
• Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989r (Dz. U. z 1991r Nr 120 poz. 526).
• Rozporządzenie MEN i S z dnia 31 grudnia 2002r w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach ( Dz. U. Nr 6 z 2003r poz. 69 ).
• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2018 roku poz. 996 ze zm.).
§1.
Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi, dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiska z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych, a w szczególności zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w placówce oraz w trakcie zajęć poza jej terenem.

§ 2.
Nauczyciel musi być świadomy odpowiedzialności za życie i zdrowie dzieci, jaka na nim spoczywa. Troska o pełne bezpieczeństwo wychowanków powinna być priorytetem wszelkich jego działań.
§ 3.
Nauczyciel musi mieć świadomość, że odpowiada za zdrowie, życie dzieci a w przypadku ich narażenia poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną i karną.
§ 4.
Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym, za to poczucie bezpieczeństwa odpowiada nauczyciel.

§ 5.
Przedszkole w swoich działaniach stosuje obowiązujące przepisy BHP P. poż, które są określone w instrukcji p.poż.
§ 6.
Dzieci są przyprowadzane do przedszkola od godziny 7.00 (od 7.00 do 12.00 – realizacja podstawy programowej) przez rodziców bądź inne osoby upoważnione przez rodziców. Rodzice są poinformowani o zasadach przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.

§7.
Odbiór dzieci z przedszkola jest możliwy wyłącznie przez rodziców lub inne pełnoletnie osoby przez nich upoważnione (pisemne oświadczenie jest składane na początku roku szkolnego wraz z podaniem numeru dowodu osobistego osoby upoważnionej i zgody w/w osoby na przetwarzanie danych osobowych).
§8.
Nauczycielka ma nie tylko wiedzieć, ale także widzieć, kto odbiera dziecko z przedszkola. Z ogrodu przedszkolnego można pozwolić dziecku odejść dopiero wtedy, gdy rodzic dotarł na miejsce pobytu grupy.
§9.
Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola przez rodziców (prawnych opiekunów) lub upoważnioną przez nich osobą zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo –wywieszone są na tablicy ogłoszeń, w Kąciku dla Rodziców.

§10.
Dzieci są objęte ciągłym dozorem i opieką, nie mogą być pozostawione bez opieki dorosłych nawet na sekundę.

$ 11
Drzwi przedszkola zamykane są o godzinie 8.00 ponieważ następuje sprzątanie korytarza, szatni i schodów prowadzących do sal zajęć.


§12.
Punktualnie od godz. 7.00 czynne są już wszystkie grupy. Dzieci wchodzą się do swoich sal pod opiekę nauczycieli. Po południu w momencie, gdy pracę kończy oddział II i III o godzinie 15.00 do 16.00 łączy się grupy I , II i I II– dzieci przebywają w sali grupy I „Rybki” pod opieką nauczycielki tego oddziału.

§13.
W sytuacjach nieprzewidzianych rozkładem harmonogramu (typu wycieczki, wyjścia, spacery, uroczystości), opiekę nad grupami sprawują nauczycielki organizujące daną imprezę wg karty wycieczki, przypisane do opieki nad daną grupą. W momencie wypadku, odpowiedzialność ponosi nauczycielka, która ma godziny pracy wg harmonogramu pracy. Druga nauczycielka pełni rolę opiekuńczą, wspierającą.
W innych sytuacjach (spornych), decyzję podejmuje dyrektor przedszkola, a w przypadku nieobecności dyrektora inny nauczyciel, który zapewni pełne bezpieczeństwo dzieci powierzone jego opiece.

§14.
Od rana są organizowane zajęcia i zabawy, aby dzieci mogły spędzać czas atrakcyjnie, aktywnie a przede wszystkim bezpiecznie.

§15.
Dzieciom, które już weszły do sali, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez pozwolenia i dozoru.
Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały jest otoczone opieką nauczyciela lub upoważnionego przez dyrektora pracownika przedszkola, sprawującego w danym momencie opiekę nad dziećmi.

§16.
Podczas zabaw swobodnych w sali nauczyciel zwraca uwagę na zgodną i bezpieczną zabawę dzieci, zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek i uczy dzielenia się nimi.

§17.
Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci, odpowiada za stan zabawek i sprzętu, którym bawią się dzieci, eliminuje natychmiast zabawki zepsute, zagrażające bezpieczeństwu dzieci.

§18.
Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi zasady i normy obowiązujące w grupie, wdraża dzieci systematycznie do zgodnej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.

§19.
Nauczyciel nie prowadzi rozmów z innymi osobami podczas zabaw dzieci. Jego uwaga jest skupiona wyłącznie na podopiecznych. Nauczyciel musi mieć świadomość, jakie mogą być konsekwencje jego nieuwagi.

§20.
Podczas pobytu dzieci na terenie przedszkolnym od pierwszych dni września uczy się dzieci korzystania z urządzeń terenowych zgodnie z zasadami bezpieczeństwa. Ustala się normy i zasady korzystania z tego sprzętu.

§22.
Codziennie rano pracownik obsługowy ma obowiązek sprawdzić, czy urządzenia ogrodowe są sprawne i nie stanowią żadnego zagrożenia dla zdrowia i życia dzieci. Musi mieć świadomość odpowiedzialności za należyte wykonanie tego obowiązku.
• Nie zwalnia to jednak nauczyciela z obowiązku sprawdzenia sprzętu, z którego korzystają jego dzieci.

§23.
Nauczyciel idąc z dziećmi do szatni w celu wyjścia i ubrania dzieci do ogrodu przedszkolnego czy na wycieczkę, spacer, w sali przelicza je, sprawdza, czy nie są spocone, poprawia ubranka. Nauczyciel przebywa zawsze w szatni razem z dziećmi. W czynnościach wspomaga nauczycielkę pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.

§24
Każda nauczycielka wychodząc z dziećmi do ogrodu przedszkolnego zobowiązana jest sprawdzić dokładnie teren pod względem bezpieczeństwa.


§25.
W czasie pobytu dzieci w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu, sprawowania nadzoru na siedząco.
Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi dziećmi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

§26.
Podczas pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym uczestniczy wraz z nauczycielką pomoc nauczyciela lub woźna oddziałowa.

§27.
Podczas zabaw nie wolno dzieciom oddalać się samowolnie z terenu. Dzieci wracają z terenu kolumną prowadzoną przez nauczyciela. Po ustawieniu podopiecznych w kolumnę nauczyciel powinien każdorazowo sprawdzić, czy wszystkie dzieci będące w danym dniu w jego grupie znajdują się w kolumnie.
§28.
Podczas zajęć obowiązkowych zawsze należy przemyśleć organizacyjnie, tok ćwiczeń ruchowych, przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.

§29.
Przy przemieszczaniu się grupy, np. do łazienki, do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i tak samo się przemieszczają. W szatni, ubikacji oraz w łazience dzieci podlegają szczególnej kontroli ze strony pracowników przedszkola; woźne oddziałowe i pomoc nauczyciela zobowiązane są do monitoringu tych pomieszczeń. W łazienkach może przebywać maksymalnie jedna grupa pod nadzorem nauczyciela i pracownika obsługi.

§30.
Każdy pracownik przedszkola zobowiązany jest o sprawdzanie zabezpieczeń drzwi, okien, bramy w trakcie swojej pracy oraz zabezpieczenie dostępu dzieci do środków chemicznych.

§31.
Każde wyjście nauczyciela z grupą poza teren przedszkola wpisywane jest do zeszytu wyjść, który znajduje się w gabinecie dyrektora, z podaniem miejsca i celu wyjścia, (są to tzw. wycieczki w ramach ścieżek programowych).

§32.
Organizacja wycieczek wyjazdowych odbywa się na podstawie pisemnej zgody rodziców na udział dziecka w wycieczce. Przed wyjazdem nauczyciel powinien przygotować pisemną listę dzieci i opiekunów oraz sporządzić kartę wycieczki. Opiekunowie i kierownik wycieczki powinni podpisać, że biorą odpowiedzialność za wymienione na liście dzieci podczas wycieczki. Należy pamiętać, że rodzice nie mogą brać odpowiedzialności, ponieważ nie byli w tym celu przeszkoleni. Odpowiedzialność ponoszą tylko nauczyciele i pracownicy przedszkola.

§33.
Planowanie, organizacja i przebieg wycieczek powinny być zgodne z obowiązującym w przedszkolu regulaminem wycieczek.

§34.
Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela jest punktualne przychodzenie do pracy. Nauczyciel ma obowiązek zgłosić dyrektorowi fakt spóźnienia do pracy i podać jego przyczynę.

§35.
Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. W takiej sytuacji dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie.
• Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.

§36.
Nie wolno podczas pracy z dziećmi zostawić ani na chwilę grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do toalety, grupą powinna zająć się osoba z obsługi grupy - pomoc nauczyciela, woźna oddziałowa lub inny pracownik przedszkola.
Nauczyciel powinien ograniczyć swoją nieobecność do minimum.


§37.
W razie wystąpienia wypadku dziecka na terenie przedszkola lub poza nim nauczyciel jest obowiązany:
-zapewnić udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej, a w razie konieczności wezwać pogotowie ratunkowe;
-zabezpieczyć pozostałe dzieci w grupie, podjąć środki zapobiegawcze
(w stosunku do dzieci, nauczycieli czy pozostałych pracowników przedszkola);
-zawiadomić rodziców, opiekunów dziecka;
-niezwłocznie powiadomić dyrektora przedszkola;
-o zaistniałym zdarzeniu poinformować nauczycielkę zmienniczkę;

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.

§37.
Procedura powypadkowa związana z dokumentowaniem wypadku określona jest w instrukcji BHP obowiązującej w Przedszkolu

§38.
Rodzice są zobowiązani do odebrania dziecka do czasu zamknięcia przedszkola.

§39.
W sytuacji, gdy rodzic prawny opiekun nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie rodziców dziecka.

§40.
W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej. Szczegółowe procedury związane z nieodebraniem dziecka z przedszkola zawarte są w Regulaminie zawierającym zasady przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

§41.
Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące.
W przypadkach, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.

§42.
Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 7.00 do 8.00 a odbierane do 16.00, tj. do czasu zamknięcia placówki. Inne godziny przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola rodzic zobowiązany jest uzgodnić z wychowawcą grupy.

§43.
Dziecko przyprowadzone do przedszkola musi być zdrowe, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. Rodzic zobowiązany jest do przedstawienia zaświadczenia o zdrowiu dziecka od lekarza, po przebytych chorobach zakaźnych.

§44.
Rodzice zobowiązani są wiedzieć, jakie przedmioty, rzeczy dziecko przynosi do przedszkola. W przypadku, gdy są to przedmioty niebezpieczne, należy dziecku zabrać te przedmioty. Rodzic zobowiązany jest sprawdzić kieszenie dziecka, czy dziecko czegoś nie ukrywa.


§45.
Do przedszkola nie wolno dawać dzieciom komórek.

§46.
Dzieci mogą przynosić swoje zabawki z domu po uzgodnieniu z nauczycielką. Muszą to być zabawki bezpieczne. Za przyniesione zabawki odpowiada rodzic.

§47.
W przedszkolu będą robione zdjęcia z różnych okazji. Rodzice zapisując dziecko do przedszkola na „Karcie Zgłoszenia” wyraża zgodę na fotografowanie dziecka.

§48.
Decyzję o noszeniu przez dziecko kolczyków w przedszkolu podpisują rodzice.

§49.
W przypadku badania dzieci na terenie przedszkola pod kątem pedagogicznym i zdrowotnym dla celów naukowych, deklarację zgody podpisują rodzice.

§50.
Nauczyciele nie mają prawa podawać dzieciom żadnych lekarstw. W przypadku, gdy dziecko wymaga codziennej pomocy medycznej na terenie przedszkola, decyzję podejmuje dyrektor, który ustala zasady tej pomocy z rodzicami i personelem medycznym, który mógłby tę pomoc medyczną sprawować nad dzieckiem lub organizuje temu dziecku nauczanie indywidualne.

§51.
Przedszkole pośredniczy w rocznym ubezpieczeniu dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków. Rodzice, którzy nie wyrażają zgody na ubezpieczenie ich dziecka, zobowiązani są złożyć odmowę ubezpieczenia na piśmie w obecności dyrektora.Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej z dnia 30.11.2017r.

PROCEDURA PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECKA
Podstawa prawna
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół Dz. U. Nr 61, poz. 624, z 2002 r. Nr 10, poz. 96, z 2003 r. Nr 146, poz. 1416, z 2004 r. Nr 66, poz. 606, z 2005 r. Nr 10, poz. 75.Ostatnia zmiana: Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 222, weszły w życie z dniem 14 marca 2007r.
• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 ze zm.).
• Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej

Cele procedury:

• Zapewnienie bezpiecznych warunków podczas przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola

Rodzice, prawni opiekunowie

• Przyprowadzają i odbierają dzieci w ustalonych godzinach
• Upoważniają na piśmie inne dorosłe osoby do odbierania dzieci z przedszkola
• Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci do momentu przekazania pod opiekę nauczycielce oraz od chwili odebrania z grupy

Nauczyciele

• Przyjmują upoważnienia rodziców do odbierania dzieci przez inne osoby
• Przechowują upoważnienia w segregatorze przez cały rok szkolny
• Segregator przekazują w posiadanie nauczycielki dyżurującej do 16.00 w przedszkolu.
• Sprawdzają zgodność danych osoby upoważnionej zapisanej w upoważnieniu z dowodem osobistym
• Odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci od momentu przyprowadzenia go do sali do chwili odebrania przez rodzica lub osobę upoważnioną

Przyprowadzanie dziecka do przedszkola.
1. Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola odpowiadają rodzice/ opiekunowie. Niedopuszczalne jest, aby rodzice pozostawiali dziecko samo przed przedszkolem
2. Dzieci do przedszkola przyprowadzane są do godziny 8.00 przez rodziców /opiekunów/
3. Rodzice/ opiekunowie rozbierają dziecko z szatni.
4. Rodzice /opiekunowie wprowadzają dziecko do drzwi sali i powierzają pod opiekę nauczycielce grupy albo pełniącej dyżur pracownicy obsługowej przed schodami.
5. Odpowiedzialność nauczyciela rozpoczyna się z chwilą wprowadzenia dziecka do sali.
6. Rodzice/opiekunowie, którzy zdecydują, że ich dziecko będzie samodzielnie wchodziło do przedszkola, biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swojego dziecka.
7. Nauczycielka ma prawo odmówić przyjęcia do przedszkola dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę.

2. Odbieranie dziecka z przedszkola.
1.Rodzice odbierając dziecko z sali oddziału, w którym przebywa a w szczególności z placu zabaw osobiście powiadamiają nauczycielkę o tym, że zabierają dziecko z przedszkola;
2.Odbierając dziecko z sali lub z placu zabaw rodzice nie powinni zabierać czasu nauczycielowi, który sprawuje opiekę nad innymi dziećmi. Dłuższe pozostawanie w sali lub na placu zabaw z dzieckiem bardzo dezorganizuje pracę nauczycieli i sprawowanie opieki nad innymi dziećmi;
3. Bardziej szczegółowe informacje o dziecku rodzic może uzyskać w ramach indywidualnych konsultacji z nauczycielką, w umówionym terminie;
4.Rodzice (opiekunowie prawni) mogą upoważnić określoną osobę dorosłą do odebrania dziecka z przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa;
5.Przed złożeniem deklaracji nauczyciel sprawdza zgodność danych osoby upoważnionej zapisanych w upoważnieniu z dowodem osobistym. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczycielki go okazać;
6.Dokonuje się zestawienia zbiorczego upoważnień na podstawie złożonych wcześniej przez rodziców wszystkich grup. Zestawienie takie ma przy sobie nauczycielka zamykająca przedszkole a zestawienie zbiorcze danej grupy nauczycielki tych grup.
7.Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby odbierającej dziecko będzie wskazywał na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających; W przypadku, gdy sytuacja zgłaszania się po dziecko rodzica/opiekuna w stanie nietrzeźwości powtórzy się, dyrektor powiadamia pisemnie policję, terenowy ośrodek pomocy społecznej,
8.Fakt, że rodzic lub prawny opiekun nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa podczas drogi do domu ocenia nauczycielka wydająca dziecko;
9.O wypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie powiadomiony dyrektor przedszkola. W takiej sytuacji przedszkole podejmuje wszelkie czynności w celu nawiązania kontaktu z drugim rodzicem;
10.W wypadku, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola po upływie czasu pracy przedszkola, nauczyciel jest zobowiązany powiadomić telefonicznie rodziców o zaistniałym fakcie;
11.W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w placówce przedszkolnej jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z rodzicami; Rodzice ponoszą koszty pobytu dziecka po godzinach pracy przedszkola: za każdą godzinę minimum 50 złotych.
12.Życzenia rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jedno z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
13.Rodzice i opiekunowie dzieci są zobowiązani do zamykania drzwi wejściowych do sal dla bezpieczeństwa wszystkich dzieci.Procedura postępowania w razie choroby albo wypadku

PROCEDURA POSTĘPOWANIA
W PRZYPADKU CHOROBY LUB WYPADKU DZIECKA


Na podstawie Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późniejszymi zmianami)

Każdy nauczyciel w przypadku zauważenia niepokojących objawów psychofizycznych
u dziecka przebywającego w przedszkolu, jak również w razie wypadku na terenie
przedszkola lub w ogrodzie przedszkolnym winien:

v natychmiast powiadomić rodziców lub prawnych opiekunów dziecka.
v w rozmowie telefonicznej z rodzicami należy udzielić informacji o niepokojących objawach chorobowych bądź okolicznościach wypadku, czasie ich powstania oraz formach dotychczas udzielonej pomocy.
v gdy zdarzenie nie zagraża życiu dziecka i nie wymaga natychmiastowej interwencji
lekarskiej wspólnie z rodzicami ustala dalsze kroki postępowania
v o zaistniałym fakcie należy niezwłocznie powiadomić dyrektora placówki, również poza jego godzinami urzędowania w miejscu pracy lub nauczyciela zastępującego dyrektora w razie jego nieobecności.
v w przypadku konieczności udzielenia natychmiastowej pomocy ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia dziecka dyrektor lub nauczyciel opiekujący się grupą wzywa pogotowie ratunkowe .
v do czasu jego przybycia dziecko otrzymuje pomoc przedmedyczną osoby przeszkolonej w tym zakresie,
v do czasu przybycia rodziców lub prawnych opiekunów dziecka nauczyciel grupy, w której dziecko przebywa sprawuje bezpośrednią opiekę nad nim, jak również udziela wszelkich informacji o zdarzeniu.
v w przypadku wezwania pogotowia ratunkowego decyzję o dalszym leczeniu dziecka podejmuje lekarz zespołu ratunkowego.
v w miarę możliwości zespół ratunkowy wraz z dzieckiem oczekuje na przybycie rodziców,
v jeżeli jednak konieczne jest natychmiastowe przewiezienie dziecka do szpitala, informacje o tym fakcie jak również miejsce pobytu dziecka przekazuje rodzicom dyrektor przedszkola lub w razie jego nieobecności nauczyciel, który sprawował opiekę nad dzieckiem.
v po każdorazowym zdarzeniu nauczyciel grupy sporządza notatkę (wg wzoru ) i przechowuje ją w dokumentacji dziecka.

Dyrektor przedszkola zobowiązany jest powiadomić o wypadku śmiertelnym, ciężkim, zbiorowym niezwłocznie prokuratora i kuratora oświaty, a w przypadku zbiorowego zatrucia zawiadomić niezwłocznie państwowego inspektora sanitarnego.
OGÓLNE ZASADY POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU PIERWSZEJ POMOCY
POSZKODOWANYM W WYPADKACH

Należy pamiętać, że udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym w wypadkach jest
prawnym obowiązkiem każdego (art. 162 Kodeksu karnego).

Pierwsza pomoc przedlekarska to pomoc w stanie nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola.
1. Pierwsza pomoc przedlekarska polega przede wszystkim na wezwaniu pogotowia ratunkowego oraz wykonaniu czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych oraz produktów leczniczych wydawanych bez przepisu lekarza, dopuszczonych do obrotu w Polsce.
2. W przypadku zaistnienia wypadku w przedszkolu pracownik przedszkola, który zauważył zdarzenie lub jest jego świadkiem, jest zobowiązany w pierwszej kolejności zapewnić opiekę poszkodowanemu dziecku poprzez wezwanie fachowej pomocy medycznej.
3. Wzywający pogotowie ratunkowe jest zobowiązany udzielić pracownikowi pogotowia ratunkowego wszelkich informacji niezbędnych do udzielenia pierwszej pomocy poszkodowanemu, a także postępować zgodnie z instrukcjami wydanymi przez lekarza, ratownika lub dyspozytora pogotowia ratunkowego.
4. Pracownik przedszkola będący świadkiem zdarzenia lub pracownik, który je zauważył, jest zobowiązany zabezpieczyć miejsce wypadku i w razie konieczności wyprowadzić pozostałe dzieci z miejsca zagrożenia, a jeśli nie ma możliwości zrobienia tego osobiście, powinien wezwać osobę, która wykona te czynności.
5. Pierwszej pomocy przedlekarskiej w sytuacji wymagającej nagłego działania poszkodowanemu udziela pracownik przedszkola, który zauważył wypadek lub jest świadkiem zdarzenia.
6. W miarę możliwości do udzielenia pierwszej pomocy wzywa się pracownika przedszkola przeszkolonego w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
7. .Osoba udzielająca pierwszej pomocy przedlekarskiej powinna udzielić tej pomocy zgodnie z przyjętymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.
8. Czynności podjęte w ramach udzielania pierwszej pomocy powinny być wykonywane do czasu podjęcia czynności kwalifikowanej pierwszej pomocy przez przybyłego na miejsce zdarzenia ratownika lub też do czasu rozpoczęcia medycznych czynności ratunkowych przez przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa medycznego.
9. Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego do obowiązków udzielającego pierwszej pomocy przedlekarskiej należy w szczególności wykonanie w razie konieczności opatrunku, ułożenie dziecka w bezpiecznej pozycji, wykonanie sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenie do sytuacji zagrożenia życia.
10. Jeśli pierwszej pomocy przedlekarskiej ma udzielać nauczyciel prowadzący w tym samym czasie zajęcia wychowawczo-opiekuńcze i kształcące z grupą wychowanków przedszkola, jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych dzieci.
11. Pozostawienie reszty dzieci bez opieki jest niedopuszczalne.
12. O zaistnieniu wypadku w przedszkolu niezwłocznie powiadamia się dyrektora przedszkola.
13. Postępowanie po zaistnieniu wypadku w przedszkolu regulują przepisy rozdz. 4 Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
14. W razie wystąpienia urazów (skaleczenia, otarcia, zasinienia) niewymagających udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej i niepowodujących stanu nagłego zagrożenia zdrowia lub życia wychowanka przedszkola nauczyciel za zgodą rodzica może dokonać niezbędnych czynności mających na celu udzielenie dziecku pomocy.
15. O każdym wystąpieniu urazu nauczyciel będący świadkiem zdarzenia lub nauczyciel, pod którego opieką dziecko się znajduje, powiadamia w dniu zdarzenia rodziców (opiekunów prawnych) dziecka oraz dyrektora przedszkola.
16. Uraz nie stanowi wypadku.
17. W przypadku wystąpienia urazów u dzieci będących pod opieką przedszkola nie sporządza się dokumentacji powypadkowej. Procedury powypadkowej, określonej w rozdz. 4 cytowanego wyżej Rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, nie stosuje się.
18. W przypadku podejrzenia choroby dziecka niewymagającej udzielenia pierwszej pomocy przedlekarskiej (gorączka, kaszel, katar, wysypka itp.) nauczyciel niezwłocznie powiadamia rodziców (opiekunów) dziecka i informuje ich o konieczności wcześniejszego odebrania dziecka z przedszkola.
19. Przepisy § 8 Rozporządzenia stosuje się odpowiednio.Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej z dnia 30.11.2017r.Procedura bezpiecznego pobytu na placu zabaw

BEZPIECZNY POBYT DZIECI W OGRODZIE PRZEDSZKOLNYM

Cele:
• Zapewnienie dzieciom warunków bezpiecznego pobytu w ogrodzie przedszkolnym.
• Usprawnienie działań opiekuńczo – wychowawczych przez pracowników przedszkola w bezpośredniej pracy z dziećmi.
• Włączenie rodziców dzieci do działań opiekuńczo – wychowawczych, zapewniających bezpieczne opuszczenie ogrodu przedszkolnego przez dzieci pod opieką rodziców i opiekunów.

• Nauczyciel jest zobowiązany do liczenia dzieci przebywających pod jego opieką przed wyjściem do ogrodu przedszkolnego ( w szatni) i przed powrotem dzieci z ogrodu do szatni.

• Nauczyciel, pomoc, woźna oddziałowa sprawdzają przed wyjściem do ogrodu czy wszystkie dzieci są odpowiednio ubrane i czy wzięły wszystkie potrzebne części garderoby
(szaliki, czapki, rękawiczki, czy zmieniły obuwie).

• Dzieci nie wracają się z ogrodu do szatni bez opieki osoby dorosłej ( nauczyciel, pomoc, woźna)

• Jeżeli w czasie pobytu w ogrodzie dziecko musi skorzystać z toalety , pomoc nauczyciela, woźna, idzie z dzieckiem do toalety.

• Podczas zabaw w ogrodzie przedszkolnym dzieci przebywają tylko w miejscach widocznych dla nauczyciela.

• W czasie pobytu w ogrodzie nie przewiduje się możliwości gromadzenia nauczycielek w jednym miejscu. Nauczyciele powinni być w bezpośrednim kontakcie ze swoimi podopiecznymi i przebywać w miejscach największych zagrożeń.

• W wyjątkowych sytuacjach ( np. pobyt u lekarza) rodzic, który przyprowadza lub odbiera dziecko z ogrodu przedszkolnego, ma obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko do ogródka lub go odebrać i poinformować o tym nauczyciela.

• Rodzic, odbierający dziecko z ogrodu przedszkolnego ma obowiązek osobiście przyjść po dziecko na teren ogrodu i przypilnować pożegnania dziecka z nauczycielem i dziećmi.

• Rodzice są zobowiązani do sprawnego opuszczenia terenu ogrodu przedszkolnego z dzieckiem po odebraniu go i pożegnaniu.

• Rodzice mają obowiązek przestrzegania zasad bezpieczeństwa ustalonych w placówce,

podczas opuszczania terenu ogrodu: trzymanie dziecka za rękę, zwracanie uwagi na sposób zachowania się dziecka ( nie bieganie, nie deptanie i nie niszczenie roślin ogrodowych i kwiatów).

• Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do zwrócenia uwagi i zareagowania w przypadku niewłaściwego zachowania się dziecka lub przebywania dziecka na terenie niedozwolonym oraz do poinformowania nauczyciela o zaistniałej sytuacji.

Procedurę wprowadzono Zarządzeniem Nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej z dnia 30.11.2017r.Regulamin spacerów i wycieczekREGULAMIN SPACERÓW I WYCIECZEKPODSTAWA PRAWNA:

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. nr 6, poz. 69)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. Nr 135, poz. 1516) .
3. Rozporządzenie MEN z 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 1997, nr 12.poz.67)

I. ZASADY OGÓLNE

1. Organizatorem spacerów i wycieczek jest Gminne Publiczne Przedszkole w Rudzie Wielkiej przy współpracy z Radą Rodziców.
2. Przedszkole w swej działalności jest jednostką inicjującą i organizującą działalność w zakresie krajoznawstwa i turystyki. Działania te mogą być realizowane w różnych formach,
i tak mogą to być:
• wycieczki przedmiotowe,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
• imprezy krajoznawczo-turystyczn.e

3. W zorganizowaniu wycieczki przedszkole może współdziałać ze stowarzyszeniami i podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
4. O organizacji i programie wycieczki powinny decydować różnorakie kryteria, w tym:
• wiek uczestników,
• zainteresowania i potrzeby przedszkolaków,
• sprawność fizyczna, stan zdrowia,
• stopień przygotowania do pokonywania trudności,
• ewentualne potrzebne umiejętności specjalistyczne.
5. Formy wycieczek organizowanych przez przedszkole:
• spacery,
• krótkie wycieczki w miejscu zamieszkania,
• wycieczki dalsze,
• wycieczki krajoznawczo-turystyczne.
6. Planowane wycieczki na dany rok szkolny są zawarte w rocznym planie pracy przedszkola.

7. Uczestnicy wycieczek to:
• dzieci wszystkich grup wiekowych lub tylko dzieci z grupy starszej albo młodszej
• opiekunowie-nauczyciele, personel niepedagogiczny, rodzice.
Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem placówki liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się, uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece placówki, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki, w jakich będą się one odbywać.
8. Wycieczki mogą być finansowane ze środków:
• pochodzących od rodziców dzieci biorących udział w wycieczce;
• ze środków przekazanych przez radę rodziców;
• ze środków przekazanych przez osoby prawne i fizyczne.
9. Wyżywienie w czasie wycieczki zapewnia organizator.
10.Program spaceru lub wycieczki organizowanej przez przedszkole, liczbę opiekunów oraz imię i nazwisko kierownika wycieczki zawiera karta wycieczki, którą zatwierdza dyrektor przedszkola. Do karty wycieczki należy dołączyć listę uczestników oraz oświadczenia w sprawie ochrony zdrowia i życia dziecka, podpisaną przez każdego opiekuna wycieczki.
11.Udział dzieci w wycieczkach krajoznawczo-turystycznych (dotyczy wycieczek całodniowych) wymaga zgody ich przedstawicieli ustawowych (rodziców, prawnych opiekunów).
12.Uczestnicy spacerów i wycieczek są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków.
13.Organizując spacery i wycieczki:
• zapoznajemy dzieci z miejscem i celem spaceru, bądź wycieczki, aby ich obserwacje i działania były świadome,
• nie dopuszczamy do nadmiernego zmęczenia fizycznego,
• przestrzegamy norm kulturalnego zachowania się w stosunku do współuczestników wycieczki,
• przestrzegamy wspólnie wypracowanych reguł zapewniających bezpieczeństwo, współdziałanie i przyjemny nastrój,
• dbamy o właściwy dobór ubioru do warunków atmosferycznych,
• zapewniamy pełne bezpieczeństwo a w określonych sytuacjach dajemy dzieciom kontrolowane poczucie swobody,
• zapewniamy właściwą organizację, tak aby osiągnąć zamierzone cele edukacyjne.
14.Dokumentacja wycieczki zawiera:
• kartę wycieczki,
• listę uczestników,
• pisemne zgody rodziców,
• dowód ubezpieczenia uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
15.Zgodę na wycieczkę- zgłoszoną przez nauczyciela co najmniej na dwa tygodnie przed jej odbyciem - wydaje i podpisuje kartę wycieczki (co najmniej na 3 dni przed jej rozpoczęciem) dyrektor. Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia dyrektorowi obowiązującej dokumentacji.
16.Spacery i wycieczki w miejscu zamieszkania związane z realizacją podstawy programowej nie wymagają zbierania zgody od rodziców.


II. ZADANIA DYREKTORA PRZEDSZKOLA

1. Dyrektor czuwa nad prawidłową organizacją spaceru lub wycieczki.
2. Wyznacza kierownika wycieczki spośród pracowników pedagogicznych przedszkola.
3. Gromadzi dokumentacje wycieczki (karta wycieczki, lista uczestników, zgody rodziców,
oświadczenia opiekunów wycieczki, rozliczenie finansowe).
4. Zawiadamia organ prowadzący o planowanej wycieczce, jeżeli jest to wycieczka
całodzienna i wyjeżdża całe przedszkole.
5. Organizuje transport i wyżywienie.

III. ZADANIA KIEROWNIKA WYCIECZKI

1. Kierownikiem wycieczki krajoznawczo-turystycznej może być wyłącznie nauczyciel
zatrudniony w danej placówce przedszkolnej.
2. Opracowuje on program, harmonogram wycieczki oraz regulamin i zapoznaje z nim
wszystkich uczestników.
3. Zapewnia warunki do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawuje nadzór w tym zakresie.
4. Zapoznaje uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich
przestrzegania.
5. Określa zadania opiekuna dotyczące programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa
uczestnikom wycieczki.
6. Nadzoruje zaopatrzenie uczestników wycieczki w odpowiedni sprzęt oraz apteczkę
pierwszej pomocy.
7. Do obowiązków organizatora należy sprawdzenie stanu zdrowia i umiejętności
przedszkolaków. Służy temu m.in. uzyskanie zgody na piśmie rodziców lub opiekunów
prawnych na uczestniczenie dziecka w organizowanej wycieczce. W przypadku
ewentualnych schorzeń dziecka wymagających stałego podawania leku opiekunem dziecka
jest bezpośrednio rodzic dziecka.
8. Przedszkolaki niepełnosprawne mogą brać udział w wycieczkach, jeśli nie mają
przeciwwskazań zdrowotnych oraz ich opiekunem na wycieczce jest rodzic lub opiekun prawny
9. Kierownik wycieczki rozdziela zadania wśród uczestników.
10. Dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki,
podsumowuje, ocenia i rozlicza wycieczkę.
11. Przedstawia rozliczenie rodzicom na najbliższym spotkaniu z rodzicami.
12.Zostawia w kancelarii przedszkola:
• kartę wycieczki,
• pisemne zgody rodziców,
• listę uczestników wycieczki
13.Zabiera ze sobą:
• kartę wycieczki,
• regulamin wycieczki,
• preliminarz finansowy wycieczki,
• dowód ubezpieczenia uczestników wycieczki, (nr zbiorczej polisy ubezpieczeniowej )
• umowę pisemną z przewoźnikiem lub potwierdzenie wynajmu przewoźnika,
• listę uczestników wycieczki z telefonami do rodziców (matki i ojca).

IV. ZADANIA OPIEKUNA WYCIECZKI

1. Opiekun sprawuje opiekę nad powierzonymi mu dziećmi.
2. Współdziała z kierownikiem w zakresie realizacji programu i harmonogramu wycieczki.
3. Sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez dzieci, ze szczególnym
uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa.
4. Nadzoruje wykonanie zadań i poleceń przydzielonych dzieciom.
5. Zobowiązany jest sprawdzać stan liczbowy przedszkolaków przed wyruszeniem z każdego
miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
6. Wykonuje tez inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki, pomaga przy wsiadaniu i wysiadaniu dzieciom z autokaru.

V. ZADANIA DZIECI - UCZESTNIKÓW WYCIECZKI

1. Dzieci starsze biorą czynny udział w przygotowaniach do wycieczki.
2. Przestrzegają zawartych wcześniej umów z opiekunami.
3. Rodzice i dzieci sygnalizują stosunkowo wcześniej wszelkie potrzeby i dolegliwości
związane np. z jazdą autokarem.
4. Reagują na umówione sygnały, np. podczas zbiórek.
5. Przestrzegają zasad prawidłowego zachowania się w miejscach publicznych.
6. Życzliwie i ufnie odnoszą się do opiekunów.
7. Dzieci starsze pomagają młodszym i słabszym.
8. Pamiętają o zachowaniu porządku i ustalonym przez opiekunów miejscu na odpadki.
9. Przestrzegają ustalonych zasad bezpieczeństwa i dyscypliny.
10.Sygnalizują opiekunowi swoje potrzeby fizjologiczne.

VI. OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK I SPACERÓW

1. Osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo przedszkolaków podczas wycieczek są:
kierownik wycieczki oraz opiekunowie grup. Zasada ta dotyczy także rodziców
wspomagających organizatora w zapewnieniu opieki.
2. Miejscem zbiórki przedszkolaków jest budynek przedszkola. Przedszkolaki
udają się do domu pod opieką rodziców.
3. W trakcie przygotowań do wycieczki kierownik powinien zapoznać uczestników (w tym
pozostałych opiekunów z zasadami bezpieczeństwa obowiązującymi podczas wyjazdu i warunkami ich przestrzegania
4. Zabronione jest prowadzenie wycieczek z dziećmi podczas burzy, śniegu i gołoledzi.
5. Urządzanie dla przedszkolaków ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach jeziorach jest
Zabronione.

VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS PIESZYCH WYCIECZEK

1. Liczebność grupy 20 dzieci – co najmniej 2 opiekunów.
2. W czasie wycieczki jeden opiekun prowadzi grupę, drugi idzie na końcu.
3. Uczestnicy ubrani są odpowiednio do miejsca i warunków atmosferycznych.
4. W mieście należy poruszać się po chodnikach, poza miastem – lewą stroną drogi,
pojedynczo, ustępując nadjeżdżającym pojazdom. Dwójkami poza miastem można chodzić
wyłącznie po drogach o bardzo małym ruchu.
5. W lesie należy poruszać się po oznakowanych szlakach turystycznych lub po
wyznaczonych ścieżkach.
6. Opiekun powinien znać teren.
7. Przed wyruszeniem z przedszkola uczestnicy powinni być poinformowani o zasadach
Bezpieczeństwa.
8. Należy zabrać apteczkę pierwszej pomocy.

VIII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS WYCIECZEK AUTOKAROWYCH

1. Liczebność grupy należy dostosować do możliwości technicznych autokaru (liczba dzieci
nie może być większa od liczby miejsc oznaczonej w dowodzie rejestracyjnym pojazdu).
2. Każdy opiekun zajmuje się swoją grupą, ale nie pozostaje mu obojętny los innych dzieci.
3. Miejsca przy drzwiach zajmują osoby dorosłe.
4. Przejścia w autokarze muszą być wolne, nie mogą tam znajdować się dodatkowe miejsca
do siedzenia.
5. Kierowca posiada kwalifikacje kierowcy zawodowego oraz potwierdzenie sprawności
technicznej pojazdu.
6. Kierowca może pracować max 8 godzin.
7. Przestoje, o których decyduje kierowca, są dozwolone tylko w miejscach do tego wyznaczonych.
8. Po każdej przerwie w podróży należy sprawdzić stan liczebny dzieci.
9. Opiekunowie zapewniają dzieciom bezpieczne przejście z pojazdu, do pojazdu przy
wsiadaniu i wysiadaniu.
10. Opiekunowie pilnują bezpieczeństwa dzieci w czasie jazdy (nie wolno chodzić po
autokarze, siedzieć tyłem, na oparciu, spożywać posiłków).
11. Planując wycieczkę autokarową, należy poznać uczestników – w przypadku choroby
lokomocyjnej należy podać przez rodzica Aviomarin/Lokomotiw na 30 minut przed jazdą.
12. Należy brać apteczkę pierwszej pomocy.


ZAŁĄCZNIKI:

1. Planowane wycieczki zgodne z planem pracy przedszkola na rok szkolny.
2. Karta wycieczki.
3. Zgoda rodzica lub opiekuna.
4. Lista uczestników wycieczki.
5. Numer zbiorczej polisy ubezpieczeniowej.


Niniejszy regulamin wchodzi w życie dnia 30.11.2017r. r, a traci moc dotychczas obowiązujący


Bezpieczne przedszkole
Przedszkolowo.pl logo