Raport o stanie zapewn. dost. podm. publ.

MINISTERSTWO FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa
Nazwa i adres podmiotu publicznego
GMINNE PRZEDSZKOLE PUBLICZNE W RUDZIE WIELKIEJ UL. RADOMSKA 10 26-680 WIERZBICA


Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego Portal sprawozdawczy GUS
portal.stat.gov.pl

Urząd Statystyczny
ul. St. Leszczyńskiego 48
20-068 Lublin
Numer identyfikacyjnyREGON
(wpisaćjeśli podmiot posiada) 670921882
Stan w dniu 01.01.2021 r. Termin przekazania:
do 31.03.2021 r.
Obowiązek przekazania danych wynika z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz.U. 2019 poz. 1696, z późn. zm.).
G P P R U D A W I E L K A @ G M A I L . C O M
(e mail sekretariatu podmiotu – WYPEŁNIĆ WIELKIMI LITERAMI)
Lokalizacja siedziby podmiotu
Województwo MAZOWIECKIE Powiat RADOMSKI Gmina WIERZBICA

Podmiot zobowiązany do złożenia raportu o stanie dostępności na podstawie art. 11 ust. 4. ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (UzD) do:
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
1) ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego ☐ 2) wojewody x 3) nie dotyczy ☐
W przypadku wskazania odpowiedzi„nie dotyczy” prosimy o podanie wyjaśnień:
…………………………………………………………………………….…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………..
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………

Dział 1. Dostępność architektoniczna
Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: …….1.……
(wpisać)
1. Czy podmiot zapewnia w tym budynku (tych budynkach) wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku) ☐
W przypadkuodpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków,
w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: ……..……
(wpisać)
2. Czy podmiot zastosował w tym budynku (tych budynkach) rozwiązania architektoniczne, środki techniczne lub posiada zainstalowane urządzenia, któreumożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku) ☐
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot umożliwia dostęp do wszystkich pomieszczeń, z wyłączeniem pomieszczeń technicznych: ……..……
(wpisać)
3. Czy podmiot zapewniaw tym budynku (tych budynkach) informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK X NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku) ☐
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w którychpodmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: ……..……
(wpisać)
4. Czy podmiot zapewnia (umożliwia, dopuszcza) wstęp do tego budynku (tych budynków) osobie
korzystającej z psa asystującego?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK X NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku) ☐
W przypadku wskazania odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, do których podmiot zapewnia wstęp osobie korzystającej z psa asystującego: ……..……
(wpisać)

5. Czy podmiot zapewnia w przypadku tego budynku (tych budynków)osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK X NIE ☐ W części budynków tak, w części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę w więcej niż 1 budynku) ☐
W przypadku odpowiedzi „W części budynków tak, w części nie” – prosimy o podanie liczby budynków, w których podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub uratowania w inny sposób: ……..……
(wpisać)
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności architektonicznej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności architektonicznej,wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)
ZAMIESZCZONO INFORMACJĘ O KIERUNKACH I DROGACH EWAKUACYJNYCH W FORMIE WIZUALNEJ PROCEDURY EWAKUACYJNE I PRZESZKOLENIE PRACOWNIKÓW
………………………………………………………………………………………………………………………………………………...………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...……………….

Dział 2.Dostępność cyfrowa
Dane w tym dziale odnoszą się do zgodności z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019 poz. 848), zwaną UdC, w związku z art. 2 oraz art. 6 pkt 2ustawy UzD.
1. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot posiada deklarację dostępności Liczba stron: ………1…
(wpisać)
Liczba aplikacji: ……0……
(wpisać)
Prosimy o podanie zawartości następujących elementów deklaracji dostępności, dla każdej strony internetowej
oraz aplikacji mobilnej oddzielnie, zgodnie ze wzorem:(wpisać – każdą stronę/aplikację w osobnym wierszu)
ID a11y-url ID a11y-status ID a11y-data-sporzadzenie
Ruda wielka.przedszkolowo.pl Zgodna ☐Częściowo zgodna X Niezgodna ☐ 2020-12-20
Zgodna ☐Częściowo zgodna ☐Niezgodna ☐
Zgodna ☐Częściowo zgodna ☐Niezgodna ☐
Zgodna ☐Częściowo zgodna ☐Niezgodna ☐
2. Liczba prowadzonych stron internetowych i udostępnianych aplikacji mobilnych, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności Liczba stron: ……0……
(wpisać)
Liczba aplikacji: ………0…
(wpisać)
Prosimy o podanie informacji dotyczących stron, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Adres strony internetowej (wpisać) Zgodność z UdC(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej strony)
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Prosimy o podanie informacji dotyczących aplikacji, dla których podmiot nie posiada deklaracji dostępności:
Nazwa aplikacji mobilnej i adres do jej pobrania(wpisać) Zgodność z UdC(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdej aplikacji)
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Zgodna ☐ Częściowo zgodna ☐ Niezgodna ☐
Komentarze i uwagi dotyczące dostępności cyfrowej:
(proszę zamieścić tu słowny opis dostępności cyfrowej, wykraczający poza informacje ujęte powyżej – opis ten będzie stanowić część raportu, który są Państwo zobowiązani opublikować na swojej stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, a w przypadku braku strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej – na swojej stronie internetowej)

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:
- mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że: pochodzą z różnych źródeł, opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji, posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji, opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
- brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne,
- niektóre zamieszczone informacje w postaci załączników (skany dostępne w formacie pdf lub inne dokumenty w formacie doc) z uwagi na charakter informacji jaki jest niezbędny do opublikowania informacji, ze względu na swój format wymagają zewnętrznych (poza wbudowanymi w mechanizm strony) narzędzi ułatwiających ich dostępność,
- zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych,
- część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
- brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
Wyłączenia
- część treści pochodzi ze strony która została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
- mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności;
- administratorzy/redaktorzy dokładają wszelkich starań aby dane zamieszczone na stronie były zrozumiałe oraz formatowane w sposób zgodny z zasadami dostępności

Dział 3. Dostępność informacyjno-komunikacyjna
1. Czy podmiot zapewnia osobom ze szczególnymi potrzebami obsługę z wykorzystaniem niżej wymienionych sposobów/środków wspierających komunikowanie się?
(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–h)
a. Kontakt telefoniczny TAK X NIE ☐
b. Kontakt korespondencyjny TAK X NIE ☐
c. Przesyłanie wiadomości tekstowych, w tym z wykorzystaniem wiadomości SMS, MMS
lub komunikatorów internetowych TAK ☐ NIE X
d. Komunikacja audiowizualna, w tym z wykorzystaniem komunikatorów internetowych TAK ☐ NIE X
e. Przesyłanie faksów TAK X NIE ☐
f. Wykorzystanie tłumacza języka migowego przez strony internetowe i/lub aplikacje (tłumaczenie online) TAK ☐ NIE X
g. Pomoc tłumacza języka migowego – kontakt osobisty TAK ☐ NIE X
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy określić w jakim czasie od zgłoszenia potrzeby podmiot zapewnia kontakt osobisty z tłumaczem języka migowego:(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
1) od razu ☐ 2) w ciągu 1 dnia roboczego ☐ 3) w ciągu 2-3 dni roboczych ☐ 4) powyżej 3 dni roboczych ☐
h. Kontakt z pomocą tłumacza-przewodnika (kontakt osobisty) TAK ☐ NIE X
2. Czy podmiot posiada urządzenia lub środki techniczne do obsługi osób słabosłyszących, takich jak
np. pętle indukcyjne, systemy FM, systemy na podczerwień (IR), systemy Bluetooth?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE ☐X
W przypadku zaznaczenia odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie liczby posiadanych urządzeń lub środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących: …………
(wpisać)
Liczba prowadzonych przez podmiot stron internetowych:
(liczba ta powinna być zgodna z sumą stron internetowych wykazanych w Dziale 2) ……1……
(wpisać)
3. Czy podmiot zapewnia na tej stronie internetowej (tych stronach internetowych) informację o zakresie swojej działalności (głównych zadaniach podmiotu) w postaci:(zaznaczyć jedną odpowiedź dla każdego sposobu/środka wymienionego w podpunktach a–c)
a. tekstu odczytywalnego maszynowo?
TAK ☐ NIE X Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalnejeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową) ☐
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie”– prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informację o zakresie swojej działalności w postaci tekstu odczytywalnego maszynowo: …………
(wpisać)
b. nagrania treści w polskim języku migowym (PJM) w postaci pliku wideo?
TAK ☐ NIE ☐ Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową) ☐
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci nagrania treści w polskim języku migowym: …………
(wpisać)
c. informacji w tekście łatwym do czytania (ETR)?
TAK ☐ NIE X Na części stron tak, na części nie
(dopuszczalne jeśli podmiot
prowadzi więcej niż 1 stronę internetową) ☐
W przypadku odpowiedzi „Na części stron tak, na części nie” – prosimy o podanie liczby stron, na których podmiot zapewnia informacje o zakresie swojej działalności w postaci informacji w tekście łatwym do czytania: …………
(wpisać)
4. Czy podmiot zapewniał w okresie sprawozdawczym – tj. od 20.09.2019 r.do 01.01.2021r.– na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebamimożliwość komunikacji w formie określonej w tym wniosku?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba wniosków – ogółem: ……0……
(wpisać)
Nazwy użytych form komunikacji określonych we wnioskachze wskazaniem liczby użyć każdej z tych form:
(wpisać słownie np. alfabet Lorma - 1 raz, druk w alfabecie Braille’a - 3 razy)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Dział 4. Informacja o dostępie alternatywnym
Uwaga: poniższe pytaniaodnoszą się do okresu sprawozdawczego – tj. od 20.09.2019 r.do 01.01.2021 r.
1. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia innej osoby? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia innej osoby: …………
(wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego:(proszę opisać słownie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci wsparcia technologicznego, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych technologii?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci wsparcia technologicznego: …………
(wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego:(proszę opisać słownie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w postaci zmian w organizacji funkcjonowania podmiotu?(proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w postaci zmian w organizacjifunkcjonowania podmiotu: …………
(wpisać)
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego:(proszę opisać słownie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
4. Czy w okresie sprawozdawczym podmiot zapewniał dostęp alternatywny w sposób inny niż wymienione wyżej? (proszę zaznaczyć jedną odpowiedź)
TAK ☐ NIE X
W przypadku odpowiedzi „TAK” – prosimy o podanie poniżej dodatkowych informacji:
Liczba przypadków zastosowania dostępu alternatywnego w sposób inny niż wymienione wyżej: …………
(wpisać)
Na czym polegało zapewnienie dostępu alternatywnegow sposób inny niż wymienione wyżej:(proszę opisać słownie)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Uzasadnienie zastosowania tego rodzaju dostępu alternatywnego:(proszę opisać słownie)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


(e mail kontaktowy osoby, która wypełniła formularz – WYPEŁNIAĆ WIELKIMI LITERAMI)
48 3121457 RUDA WIELKA 14.04.2021
(telefon kontaktowy) (miejscowość, data)


Przedszkolowo.pl logo