STATUT

STATUT
GMINNEGO PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO
W RUDZIE WIELKIEJ

OPRACOWANY WEDŁUG ART. 102 UST. 2 USTAWY PRAWO OŚWIATOWE

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1

1. Nazwa przedszkola: Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej
2. Przedszkole posługuje się pieczęcią:
Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej
ul. Radomska 10
26–680 Wierzbica
NIP 948 232 54 77,
Tel. 48 312 14 57
3. Siedziba przedszkola mieści się w Rudzie Wielkiej przy ul. Radomskiej 10, w którym funkcjonuje 3 oddziały przedszkolne:
a) oddział I - Rybki
b) oddział II – Kubusie Puchatki
c) oddział III - Krasnoludki

§ 2

1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Wierzbica, ul. Kościuszki 73, 26-680 Wierzbica.
2. Organem nadzorującym jest Kuratorium Oświaty w Warszawie, Delegatura w Radomiu,
ul. Żeromskiego 53, 26-600 Radom.

§ 3

1. Ilekroć w dalszej części statutu jest mowa bez bliższego określenia o:
1) przedszkolu - należy przez to rozumieć Gminne Przedszkole Publiczne w Rudzie Wielkiej,
2) statucie – należy przez to rozumieć Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej,
3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego przedszkola,
4) rodzicu – należy przez to rozumieć prawnych opiekunów oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA

§ 4

1. Przedszkole realizuje cele i zadania zgodnie z oczekiwaniami rodziców wynikające w szczególności
z podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2. Naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka
3. W ramach zadań działalności edukacyjnej przedszkole realizuje:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju,
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa,
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony,
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań,
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie,
7) promowanie ochrony zdrowia, tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym,
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci,
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki,
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka,
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy,
12) współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka,
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze, oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju,
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju,
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzących do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole,
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej, lub języka regionalnego,
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.

4. Przedszkole realizuje cele i zadania poprzez:
1) organizację oddziałów przedszkolnych dla dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem indywidualnych wniosków rodziców oraz predyspozycji rozwojowych dziecka,
2) dostosowanie metod i form pracy do potrzeb i możliwości indywidualnych dziecka oraz wszystkich obszarów edukacyjnych zawartych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
3) stosowanie otwartych form pracy, umożliwiających dziecku wybór miejsca i rodzaju aktywności,
4) indywidualizację tempa pracy dydaktyczno - wychowawczej wobec dzieci niepełnosprawnych, stosowanie specyficznej organizacji nauki i metod pracy, prowadzenie zajęć zgodnie
z zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej specjalistycznej i lekarza – odpowiednio do stopnia i rodzaju niepełnosprawności dziecka.
5. Wobec rodziców przedszkole pełni funkcję doradczą i wspomagającą:
1) pomaga w rozpoznawaniu możliwości i potrzeb rozwojowych dziecka oraz w podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej,
2) informuje na bieżąco o postępach dziecka, uzgadnia wspólnie z rodzicami kierunki i zakres zadań realizowanych w przedszkolu.
6. Na wniosek rodziców dziecka, nauczyciela, poradni psychologiczno - pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, przedszkole udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
7. Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole, organizując tok edukacji przedszkolnej umożliwiający osiągnięcie dojrzałości szkolnej w aspekcie rozwoju fizycznego, umysłowego, emocjonalnego i społecznego.
8. Przedszkole zapewnia dzieciom bezpieczeństwo i opiekę poprzez:
1) bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola,
2) zapewnienie całkowitego bezpieczeństwa w czasie wycieczek, co szczegółowo określa „Regulamin spacerów i wycieczek”,
3) zatrudnianie w każdym oddziale nauczycieli, którzy są odpowiedzialni za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć edukacyjnych i podczas pobytu dzieci na terenie ogrodu przedszkolnego i poza przedszkolem,
4) zatrudnianie w oddziale dzieci młodszych i zróżnicowanym wiekowo pomocy nauczyciela, w szczególności w przypadku zapewnienia dodatkowej opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi,
5) stwarzanie poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym i psychicznym, poprzez postępowania zgodne z obowiązującym prawem i regulacjami wewnętrznymi,
6) stosowanie obowiązujących przepisów BHP i przeciwpożarowych.
9. Dzieci są przyprowadzane i odbierane z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną pisemnie przez nich osobę pełnoletnią, zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo.
10. Rodzice lub osoba pełnoletnia przez nich upoważniona do opieki nad dzieckiem ponoszą całkowitą odpowiedzialność za dziecko w drodze do przedszkola (do momentu odebrania dziecka przez pracownika przedszkola) oraz w drodze dziecka z przedszkola do domu (od momentu odebrania dziecka od pracownika przedszkola przez rodzica lub osobę upoważnioną).
11. Przedszkole umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej i religijnej
w szczególności poprzez:
1) wprowadzanie w zajęcia treści związanych z historią, geografią i kulturą naszego kraju, województwa, regionu, miasta, miejscowości;
2) organizowanie uroczystości z okazji świąt państwowych i kościelnych;
3) eksponowanie i szanowanie symboli narodowych w pomieszczeniach przedszkola;
4) pielęgnowanie tradycji związanych z najbliższym otoczeniem;
5) organizowanie na życzenie rodziców zajęć religii.
12. Przedszkole organizuje w miarę możliwości wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Ma ono na celu
pobudzenie psychoruchowego, społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do momentu podjęcia nauki w szkole.
13. Do zadań zespołu wczesnego wspomaganie rozwoju dzieci należy w szczególności:
1) ustalenie, na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka,
2) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy, stosownie do jego potrzeb,
3) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
4) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian
w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz
planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania.
14. Współpraca zespołu z rodzicami to:
1) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań w kontaktach z dzieckiem: wzmacnianie
więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie
właściwych reakcji na te zachowania,
2) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
3) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskaniu i
wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu

§ 5
1. Przedszkole organizuje i udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich rodzicom oraz nauczycielom.
1) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna prowadzona w przedszkolu polega w szczególności na:
a) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych dziecka;
b) rozpoznawaniu jego indywidualnych możliwości psychofizycznych;
c) rozpoznawaniu czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie dziecka w przedszkolu;
d) wspieraniu potencjału rozwojowego dziecka;
e) stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola oraz w środowisku
społecznym;
f) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych;
g) rozwijaniu umiejętności wychowawczych nauczycieli i rodziców.
2) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna udzielana jest w szczególności dzieciom:
a) niepełnosprawnym;
b) niedostosowanym społecznie;
c) zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
d) z zaburzeniami zachowania lub emocji;
e) ze szczególnymi uzdolnieniami;
f) ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
g) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;
h) z chorobami przewlekłymi;
i) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
j) z niepowodzeniami edukacyjnymi;
k) z zaniedbaniami środowiskowymi związanymi z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
l) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanymi z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3) Pomoc psychologiczno - pedagogiczną organizuje dyrektor przedszkola.
4) Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.
5) Pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści
wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno - pedagogicznej, w szczególności psycholodzy,
pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni.
6) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) rodzicami dzieci;
b) poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
c) placówkami doskonalenia nauczycieli;
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
7) Pomoc psychologiczno - pedagogiczna w przedszkolu jest udzielana z inicjatywy:
a) rodziców dziecka;
b) dyrektora przedszkola;
c) nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub specjalisty, prowadzących zajęcia z dzieckiem;
d) pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki przedszkolnej;
e) poradni;
f) asystenta edukacji romskiej;
g) pomocy nauczyciela;
h) pracownika socjalnego;
i) asystenta rodziny;
j) kuratora sądowego;
k) organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
8) W przedszkolu pomoc psychologiczno - pedagogiczna jest udzielana dzieciom w trakcie bieżącej pracy
z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia;
b) zajęć specjalistycznych: korekcyjno - kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno - społeczne oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
c) zindywidualizowanej ścieżki realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
d) porad i konsultacji.
9) W przedszkolu pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana rodzicom dzieci i nauczycielom
w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
10) Zajęcia rozwijające uzdolnienia organizuje się dla dzieci szczególnie uzdolnionych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8.
11) Zajęcia korekcyjno - kompensacyjne organizuje się dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5.
12) Zajęcia logopedyczne organizuje się dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4.
13) Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno - społeczne oraz o charakterze terapeutycznym organizuje się dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10, chyba że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci.
14) Zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego jest organizowana dla dzieci, które mogą uczęszczać do przedszkola, ale ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych.
15) Objęcie dziecka zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie.
16) Dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje w przedszkolu program wychowania przedszkolnego z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia.
17) Do zadań nauczycieli, wychowawców i specjalistów w przedszkolu należy w szczególności:
a) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
b) określanie mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci;
c) rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola;
d) podejmowanie działań sprzyjających rozwojowi kompetencji oraz potencjału dzieci w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy ich funkcjonowania;
e) współpraca z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie dzieci i ich uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka oraz planowania dalszych działań.
18) Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w przedszkolu prowadzą w szczególności: obserwację
pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie
wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie
przedszkolne – obserwację pedagogiczną, diagnozę zakończoną oceną gotowości dziecka do podjęcia
nauki w szkole.
19) O ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz
wymiarze godzin, w którym poszczególne formy będą realizowane, dyrektor niezwłocznie informuje
rodziców na piśmie.
20) Do zadań pedagoga i psychologa w przedszkolu należy w szczególności:
a) prowadzenie badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
b) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu przedszkola;
c) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
d) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym dzieci;
e) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
f) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
g) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
h) udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
21) Do zadań logopedy w przedszkolu należy w szczególności:
a) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
b) prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
c) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami dzieci;
d) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
-rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień dzieci oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu przedszkola,
-udzielaniu pomocy psychologiczno - pedagogicznej.
2.Przedszkole organizuje kształcenie, wychowanie i opiekę dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
1) Przedszkole organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, odpowiednio do ich potrzeb oraz
możliwości przedszkola poprzez:
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
b) dostosowanie programu wychowania przedszkolnego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci;
c) dostosowanie metod i form pracy z dzieckiem oraz warunków organizacji nauczania, wychowania i opieki;
d) integrację ze środowiskiem rówieśniczym.
2) W przypadku dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej jest zadaniem zespołu. Zespół tworzą nauczyciele i specjaliści, prowadzący zajęcia z dzieckiem. Zespół opracowuje dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny.
3) Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka,
uwzględniając diagnozę i wnioski sformułowane na jej podstawie oraz zalecenia zawarte w orzeczeniu
o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno -
pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną.
4) Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny. Program opracowuje się w terminie:
a) do dnia 30 września roku szkolnego, w którym dziecko rozpoczyna od początku roku szkolnego realizowanie wychowania przedszkolnego;
b) 30 dni od dnia złożenia w przedszkolu orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
5) Zespół, co najmniej dwa razy w roku szkolnym, dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, uwzględniając ocenę efektywności programu oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu. Okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka
i modyfikacji programu dokonuje się, w zależności od potrzeb, we współpracy z poradnią psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną, a także za zgodą rodziców z innymi podmiotami.
6)Rodzice otrzymują kopię indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania dziecka.
7) Pracę zespołu koordynuje wychowawca oddziału, do którego uczęszcza dziecko, albo nauczyciel lub specjalista, prowadzący zajęcia z dzieckiem, wyznaczony przez dyrektora przedszkola.
8) Spotkania zespołu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku szkolnym.
9) Rodzice mają prawo uczestniczyć w spotkaniach zespołu, a także w opracowaniu i modyfikacji programu
oraz dokonywaniu wielospecjalistycznych ocen poziomu funkcjonowania dziecka. Dyrektor przedszkola
zawiadamia pisemnie rodziców o terminie każdego spotkania zespołu i możliwości uczestniczenia w tym
spotkaniu.
10) W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć:
a) na wniosek dyrektora przedszkola – przedstawiciel poradni psychologiczno - pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, pomoc nauczyciela;
b) na wniosek lub za zgodą rodziców – inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.
11) Osoby biorące udział w spotkaniu zespołu są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na
spotkaniu, które mogą naruszać dobra osobiste dziecka, jego rodziców, nauczycieli lub specjalistów
prowadzących zajęcia z dzieckiem, a także innych osób uczestniczących w spotkaniu zespołu.
12) W przedszkolu ogólnodostępnym, w którym kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone, zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych.
13) W przedszkolu ogólnodostępnym, w którym kształceniem specjalnym są objęte dzieci posiadające
orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na inne niż wymienione w pkt 12
niepełnosprawności, niedostosowanie społeczne lub zagrożenie niedostosowaniem społecznym, za zgodą
organu prowadzącego, można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje z zakresu
pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia odpowiednio dzieci niepełnosprawnych,
niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
ROZDZIAŁ III
ORGANY PRZEDSZKOLA ORAZ ICH SZCZEGÓŁOWE KOMPETENCJE

§ 6
1. Organami przedszkola są:
1) Dyrektor Przedszkola,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
3. Kompetencje Dyrektora:
1) kieruje bieżącą działalnością placówki, reprezentuje ją na zewnątrz,
2) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami,
3) sprawuje nadzór pedagogiczny w stosunku do zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli,
4) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,
5) przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje jej uchwały podjęte w ramach kompetencji stanowiących,
6) wstrzymuje uchwały rady pedagogicznej niezgodne z przepisami prawa i powiadamia o tym stosowne organy,
7) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie, a także organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola,
8) zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu, a także bezpieczne
i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole,
9) organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną,
10) organizuje ewaluację i kontrolę wewnętrzną oraz monitoruje bieżącą pracę przedszkola,
11) organizuje wspomaganie nauczycieli w wykonywaniu ich zadań statutowych.
4. Zadania Dyrektora:
1) opracowanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan,
2) prowadzenie obserwacji zajęć organizowanych przez nauczycieli przedszkola,
3) gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonania oceny ich pracy,
4) sprawowanie nadzoru nad przebiegiem awansu zawodowego nauczycieli, nadawanie stopnia nauczyciela kontraktowego,
5) przedstawienie radzie pedagogicznej wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności przedszkola, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, a także przedstawianie wyników nadzoru do 31 sierpnia.
6) co najmniej raz w roku dokonanie kontroli mających na celu zapewnienie bezpiecznych warunków korzystania z obiektów należących do przedszkola, a także bezpiecznych
i higienicznych warunków oraz określa kierunki ich poprawy,
7) ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców,
8) przygotowanie arkusza organizacji przedszkola i przedstawienie go organowi prowadzącemu do zatwierdzenia,
9) organizowanie administracyjnej, finansowej i gospodarczej obsługi przedszkola,
10) współpraca z rodzicami, organem prowadzącym, oraz instytucjami nadzorującymi
i kontrolującymi,
11) kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,
12) przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom,
13) zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,
14) współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,
15) wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieci i nauczycieli
w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole,
16) dopuszczanie do użytku, na wniosek nauczyciela lub zespołu nauczycieli programu wychowania przedszkolnego po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej,
17) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, wczesnego wspomagania rozwoju dziecka,
18) organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym, indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dziecka posiadającego orzeczenie poradni psychologiczno- pedagogicznej,
19) organizowanie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
5. Dyrektor wykonuje inne działania wynikające z przepisów szczegółowych:
1) wykonuje uchwały Rady Gminy Wierzbica w zakresie działalności przedszkola,
2) współpracuje z instytucjami i organizacjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom i ich rodzinom,
3) organizuje proces rekrutacji do przedszkola w oparciu o odrębne przepisy.

§ 7
1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola realizującym statutowe zadania dotyczące kształcenia, wychowania i opieki.
2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor przedszkola.
4. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego lub na wniosek członków rady tj.: przedstawiciele organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny, doradca metodyczny i inni.
5. Zebrania Rady Pedagogicznej organizowane są nie rzadziej niż 3 razy w roku (przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu I półrocza, przed zakończeniem roku szkolnego) i w miarę bieżących potrzeb.
6. Inicjatorem zebrań Rady Pedagogicznej może być: organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący, dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna, 1/3 członków rady pedagogicznej.
7. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania, zgodnie z regulaminem rady.
8. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy przedszkola po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli,
4) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dziecka z listy wychowanków przedszkola,
5) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola,
6) uchwalenie statutu przedszkola albo jego zmian.
9. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowy rozkład zajęć,
2) projekt planu finansowego przedszkola,
3) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
4) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,
5) programy wychowania przedszkolnego przedstawione Dyrektorowi przez nauczycieli przed dopuszczeniem do użytku w przedszkolu.
10. Przedstawiciele Rady Pedagogicznej (zespół) przygotowują projekt statutu przedszkola oraz jego nowelizację i przedstawiają do uchwalenia Radzie Pedagogicznej.
11. Rada Pedagogiczna może występować z umotywowanym wnioskiem do Gminy Wierzbica
o odwołanie z funkcji dyrektora.
12. Rada Pedagogiczna wybiera 2 przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
13. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy jej członków.
14. Dyrektor przedszkola wstrzymuje wykonywanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych
z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.
15. Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej działalności zgodnie z przepisami prawa oświatowego.
16. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane w sposób określony w regulaminie.
17. Nauczyciele i osoby biorące udział w zebraniu Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na tym zebraniu, które mogą naruszyć dobra osobiste wychowanków lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.§ 8
1. Rada Rodziców jest organem kolegialnym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu z rad oddziałowych, wybranych
w tajnych wyborach podczas zebrania rodziców dzieci danego oddziału.
3. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności.
4. Rada Rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek
i ustalać zasady i zakres współpracy.
5. Rada Rodziców może występować do organu prowadzącego przedszkole, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, Dyrektora, Rady Pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw placówki.
6. Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1) uchwalanie regulaminu działalności Rady Rodziców,
2) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora przedszkola,
3) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola,
4) przedstawienie opinii dotyczącej oceny pracy nauczyciela.
7. Rada Rodziców wybiera dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.
8. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin działalności Rady Rodziców.
13. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który:
1) zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji,
2) zapewnia bieżącą wymianę informacji na temat planowanych i podejmowanych działań,
3) umożliwia rozwiązywanie sytuacji konfliktowych wewnątrz przedszkola,
4) organizuje spotkania przedstawicieli organów przedszkola.
14. Wszelkie spory między organami przedszkola rozstrzyga Dyrektor, uwzględniając zakresy kompetencji tych organów:
1) ewentualne spory pomiędzy organami przedszkola rozwiązywane są w drodze negocjacji pomiędzy przewodniczącymi poszczególnych organów,
2) wyniki negocjacji są protokołowane i przekazywane do wiadomości dyrektorowi przedszkola,
3) w imieniu rady pedagogicznej negocjacje prowadzi nauczyciel wybrany, przez co najmniej ¾ członków rady pedagogicznej,
4) w przypadku braku osiągnięcia porozumienia dyrektor przedszkola o istniejącym sporze powiadamia organ prowadzący lub organ sprawujący nadzór pedagogiczny,
5) decyzja organu jest ostateczna.ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 9
1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2. Opiekę nad oddziałem w zależności od godzin pracy oddziału sprawuje nauczyciel bądź dwóch nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
3. Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25.
4. W przedszkolu funkcjonują oddziały do których uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w wyjątkowych uzasadnionych przypadkach mogą być przyjęte dzieci w wieku 2,5 lat.
5. Dopuszcza się możliwość organizacji grup mieszanych według zbliżonego wieku.
6. Organizacja przedszkola dostosowana jest do:
1) ilości dzieci zgłoszonych na dany rok szkolny, co warunkuje liczba oddziałów, rodzaj i czas ich pracy,
2) wymagań podstawy programowej wychowania przedszkolnego i wybranych na jej podstawie programów wychowania przedszkolnego.
7. Czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola,
w uzgodnieniu z radą rodziców.
8. Szczegółową organizację przedszkola w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora, pozytywnie zaopiniowany przez organ nadzoru pedagogicznego oraz związki zawodowe i zatwierdzony przez organ prowadzący.
9. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut. Podstawową formą pracy są zajęcia opiekuńcze, wychowawcze i edukacyjne.
10. Przedszkole może organizować naukę religii. Zasady organizacji nauki religii regulują odrębne przepisy.
11. Przedszkole organizuje w miarę potrzeb zajęcia dodatkowe, zatwierdzone przez organ prowadzący, które odbywają się w czasie przeznaczonym na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
12. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci. i wynosi:
13. Organizację stałych, obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny dziecka, dostosowany do oczekiwań rodziców.
14. Ramowy rozkład dnia obejmuje:
1) dzienny czas pracy przedszkola, dostosowany do wniosków rodziców,
2) wszystkie formy aktywności dzieci,
3) wyznaczone pory posiłków.
15. Godziny realizacji bezpłatnej podstawy programowej wychowania przedszkolnego odbywają się od 7.00 do 12.00.
16. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustalają dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.
17. Rozkład dnia może być zmieniany w miarę potrzeb i okoliczności wynikających z realizacji podstawy programowej oraz programów wychowania przedszkolnego .
18. Praca wychowawczo -dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową oraz dopuszczone do użytku przez dyrektora programy wychowania przedszkolnego.
19. W przedszkolu nauczyciele mogą wykorzystywać w swojej pracy wychowawczej, opiekuńczej
i dydaktycznej programy własne. Wszystkie programy własne wynikają z potrzeb przedszkola i są dopuszczone do realizacji przez dyrektora.
20. Godzina pracy nauczyciela z dziećmi w przedszkolu trwa 60 minut.
21. Przedszkole organizuje w zależności od potrzeb:
1) zajęcia rewalidacyjne,
2) zajęcia specjalistyczne: korekcyjno - kompensacyjne, logopedyczne, porady i konsultacje, zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz religię.
22. Organizacja oraz prowadzenie zajęć specjalistycznych odbywa się na zasadach określonych
w odrębnych przepisach.
23. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący na wspólny wniosek dyrektora przedszkola i rady rodziców.
1) dzienny czas pracy przedszkola wynosi 9 godzin - przedszkole jest czynne w godzinach od 7.00 do 16.00 w tym 5 godzin dziennie bezpłatnej realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
2) czas pracy przedszkola w roku szkolnym trwa 12 miesięcy, tj.: od 1 września do 31 sierpnia każdego roku,
3) przerwa wakacyjna jest ustalona każdego roku z organem prowadzącym i wykorzystana na:
a) wykonanie remontu i czynności porządkowych,
b) pracownicze urlopy wypoczynkowe.
§ 10

1. Zasady odpłatności za pobyt dzieci w przedszkolu określa uchwała podjęta przez Radę Gminy Wierzbica wraz ze sposobem jej wykonania:
1) dzienna stawka żywieniowa uwzględnia normy żywieniowe dla dzieci w wieku przedszkolnym,
2) z tytułu nieobecności dziecka następuje zwrot kosztów w wysokości dziennej stawki żywieniowej,
3) dziecko uczęszczające do przedszkola może korzystać z następujących posiłków: śniadanie, obiad i podwieczorek,
4) miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń poza podstawę programową ustalana jest na podstawie stawki godzinowej oraz faktycznej liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu.
2. Rodzice dzieci uczęszczających do przedszkola i korzystających z posiłków zobowiązani są do uiszczania opłat za usługi świadczone przez przedszkole do 15 każdego miesiąca z góry.
3. Przedszkole świadczy następujące usługi:
1) bezpłatny 5 godzinny pobyt dziecka podczas którego realizowana jest podstawa programowa wychowania przedszkolnego,
2) płatne zajęcia opiekuńczo - wychowawcze wykraczające poza bezpłatną podstawę programową wychowania przedszkolnego tj.: 1 zł. za każdą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin, za dzieci w wieku do 5 lat.
3) płatne wyżywienie w części odpowiadającej kosztom zakupu produktów żywnościowych wykorzystywanych do przygotowywania posiłków.
4. Rodzice dziecka 6-letniego objętego obowiązkiem rocznego przygotowania przedszkolnego są zwolnieni z opłat za usługę przedszkola, za wyjątkiem opłaty za żywienie.
5. Upoważnionym do stosowania zwolnień w odpłatności za usługi świadczone przez przedszkole w sytuacjach losowych rodziców, jest dyrektor przedszkola, po uzyskaniu akceptacji organu prowadzącego. Wnioskującymi są rodzice dziecka przedszkolnego.
6. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez pracowników przedszkola:
1) obowiązuje racja pokarmowa i kwota równa dziecku,
2) wpłata dokonywana jest na kwitariusz przychodowy.


ROZDZIAŁ V
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PRZEDSZKOLA

§11

1. Zasady zatrudniania nauczycieli reguluje ustawa Karta Nauczyciela, a pracowników niepedagogicznych przepisy ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawa Kodeks Pracy.
2. Kwalifikacje nauczycieli, a także zasady ich wynagradzania określa minister właściwy do spraw oświaty i wychowania oraz pracodawca, a kwalifikacje i zasady wynagradzania pracowników niepedagogicznych określają przepisy dotyczące pracowników samorządowych.
3. Do podstawowych obowiązków nauczycieli i wszystkich pracowników przedszkola należy:
1) sumienne i staranne wykonywanie pracy,
2) przestrzeganie czasu pracy ustalonego w placówce,
3) przestrzeganie regulaminu pracy,
4) przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych,
5) dbanie o dobro przedszkola, chronienie jego mienia,
6) przestrzeganie zasad współżycia społecznego.
4. Nauczyciel w swoich działaniach wychowawczych, dydaktycznych, opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem dzieci, troską o ich zdrowie i poszanowanie godności osobistej.
5. Nauczyciel planuje i prowadzi pracę opiekuńczo - wychowawczo - dydaktyczną oraz odpowiada za jej jakość.
6. Nauczyciel opracowuje samodzielnie bądź we współpracy z innymi nauczycielami program wychowania przedszkolnego lub korzysta z programu opracowanego przez innego autora oraz wnioskuje do dyrektora o dopuszczenie programu do użytku.
7. Nauczyciel prowadzi obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dziecka oraz dokumentowanie tych obserwacji, przy czym sposób prowadzenia dokumentacji jest dowolny, zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.
8. Nauczyciel prowadzi obserwację dziecka we wszystkich oddziałach przedszkolnych W oddziale dzieci, które mają rozpocząć naukę w klasie I szkoły podstawowej nauczyciel prowadzi diagnozę wstępną i końcową oraz przygotowuje informacje o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, którą przekazuje rodzicom do dnie 30 kwietnia.
9. Nauczyciel organizuje sytuacje edukacyjne sprzyjające nabywaniu przez dzieci doświadczeń,
w szczególności poprzez wspieranie samodzielnej dziecięcej aktywności, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań.
10. Nauczyciel organizuje dzieciom swobodną zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.
11. Nauczyciel tworzy bezpieczne otoczenie umożliwiające dzieciom adaptację do warunków przedszkola, w szczególności dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.
12. Nauczyciel wzmacnia poczucie wartości dzieci z poszanowaniem ich indywidualności, oryginalności oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.
13. Nauczyciel kształtuje u dzieci nawyki i zachowania prowadzące do dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
14. Nauczyciel przygotowuje dzieci do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi.
15. Nauczyciel kształtuje wrażliwość estetyczną w odniesieniu do wielu sfer aktywności dziecka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.
16. Nauczyciel rozwija wrażliwość dziecka i umożliwia poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do jego możliwości rozwojowych.
17. Nauczyciel współdziała z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości w celu tworzenia sytuacji prowadzących do poznania przez dzieci wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze.
18. Nauczyciel umożliwia dzieciom rozwijanie zachowań wynikających z wartości uniwersalnych, możliwych do zrozumienia przez dzieci w wieku przedszkolnym, współdziałając z rodzicami.
19. Nauczyciel systematyczne współdziała z rodzicami w zakresie uzupełniania realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian
i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
20. Nauczyciel tworzy sytuacje edukacyjne sprzyjające budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
21. Nauczyciel organizuje zajęcia umożliwiające podtrzymanie tożsamości narodowej przez dziecko, a w razie takiej konieczności poznanie kultury mniejszości narodowej lub etnicznej.
22. Nauczyciel systematycznie wspiera dziecko w doskonaleniu umiejętności uczenia się, prowadzącego do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.
23. Nauczyciel udziela i organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną oraz współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną.
24. Nauczyciel współpracuje z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
w szczególności informuje rodziców o zadaniach wynikających z realizowanego programu wychowania przedszkolnego oraz informuje ich o postępach edukacyjnych dzieci i ich zachowaniu i rozwoju.
25. W wypełnianiu swoich obowiązków nauczyciel jest zobowiązany do efektywnego współdziałania
z innymi nauczycielami oraz pracownikami stosując podstawowe zasady skutecznej komunikacji interpersonalnej.
26. Nauczyciel jest zobowiązany prowadzić dokumentację przebiegu nauczania określoną odrębnymi przepisami oraz inną dokumentację wynikającą z postanowień wewnętrznych.
27. Nauczyciel planuje własny rozwój zawodowy – systematycznie podnosi swoje kwalifikacje zawodowe przez aktywne uczestnictwo w rożnych formach doskonalenia zawodowego,
28. Nauczyciel dba o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń.
29. W przedszkolu zatrudnia się następujących pracowników samorządowych na stanowiskach urzędniczych, pomocniczych i obsługi:
1) pomoc nauczyciela,
2) woźna oddziałowa,
3) intendent,
4) kucharz,
5) pomoc kuchenna.
30. Pracownicy niepedagogiczni zapewniają sprawne działanie przedszkola w zakresie finansowym i administracyjnym, zapewniają bezpieczeństwo dzieciom, a także utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.
31. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola ustala dyrektor.
32. Pracownicy samorządowi są zobowiązani do wykonywania podstawowych obowiązków pracowników określonych w niniejszym statucie oraz do wykonywania czynności wynikających z ich obowiązków stanowiskowych określonych w szczegółowych zakresach obowiązków.
33. Szczegółowe zakresy obowiązków pracowników przedszkola umieszcza się w ich aktach osobowych.
34. Szczegółowe zadania nauczycieli i pracowników związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole określone są w zakresach obowiązków i w aktach prawa wewnętrznego oraz w „Regulaminie bezpiecznego pobytu dzieci w przedszkolu oraz podczas spacerów i wycieczek”.


ROZDZIAŁ VI
WYCHOWANKOWIE PRZEDSZKOLA I ICH RODZICE

§ 12

1. Wychowankami przedszkola są dzieci w wieku od 3 do 6 lat, w szczególnym przypadku dzieci od 2,5 roku życia
2. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji o Prawach Dziecka,
a w szczególności ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – wychowawczo - dydaktycznego zgodnie
z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby.
3. Dziecko ma obowiązek przestrzegania umów społecznych obowiązujących w społeczności przedszkolnej, dotyczących w szczególności:
1) systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach edukacyjnych i w życiu przedszkola na miarę własnych możliwości,
2) przestrzegania zasad i norm społecznych obowiązujących w przedszkolu w relacjach
z rówieśnikami, nauczycielami i pozostałymi pracownikami oraz rodzicami,
3) odpowiedzialności za własne życie, zdrowie,
4) dbania o własne dobro, ład i porządek w przedszkolu.

§ 13

1. Rodzice mają prawo do:
1) udziału w różnych formach spotkań oddziałowych organizowanych wg potrzeb danej grupy, tj.:
a) w zajęciach otwartych – raz w roku,
b) w zebraniach organizacyjnych – raz w roku,
c) prelekcjach specjalistycznych - raz w roku,
d) imprezach wewnętrznych i środowiskowych – raz w roku,
2) konsultacji indywidualnych z wychowawcą – według potrzeb,
3) bezpośredniego uczestnictwa w codziennym życiu grupy,
4) wyrażania i przekazywania dyrektorowi uwag i opinii na temat pracy nauczycieli i przedszkola.
2. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców,
3) zapewnienie dziecku zaopatrzenia w niezbędne przedmioty, przybory i pomoce,
4) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,
5) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola lub zadbanie o upoważnienie do tego osoby pełnoletniej, zapewniającej dziecku pełne bezpieczeństwo,
6) niezwłoczne informowanie o nieobecności dziecka w przedszkolu.

§ 14

1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka
z listy wychowanków w przypadku:
1) braku pisemnego usprawiedliwienia długotrwałej, ciągłej nieobecności dziecka w przedszkolu obejmującej co najmniej 30 dni,
2) stwarzania przez dziecko sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu własnemu i innych dzieci oraz braku współpracy z rodzicami, mimo zastosowania przyjętego w przedszkolu trybu postępowania polegającego na:
a) terapii indywidualnej dziecka prowadzonej przez nauczycieli i specjalistów,
b) udzielaniu porad i konsultacji rodzicom,
c) wskazaniu możliwości konsultacji i terapii w specjalistycznych instytucjach dla dziecka
i rodziny.
2. Skreślenia dziecka z listy wychowanków dokonuje dyrektor stosując poniższą procedurę:
1) wysłanie do rodziców lub doręczenie pisma informującego o naruszeniu zapisów statutu za potwierdzeniem odbioru,
2) ustalenie sytuacji dziecka i rodziny poprzez współpracę ze służbami mającymi prawo do przeprowadzenia czynności sprawdzających (policja, gminny pracownik socjalny, kurator sądowy),
3) przeprowadzenie rozmów przez dyrektora, nauczyciela, psychologa lub innego specjalistę,
z rodzicami,
4) przedstawienie członkom Rady Pedagogicznej sytuacji w której dochodzi do nie przestrzegania zapisów statutu i uchybień ze strony rodziców dziecka, po wyczerpaniu się wszystkich możliwości pomocy dziecku i rodzinie,
5) zgłoszenie do odpowiednich służb, w razie takiej konieczności, zawiadomienia o potrzebie podjęcia interwencji wobec dziecka i rodziny, np. do sądu rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną dziecka,
6) podjęcie uchwały przez Radę Pedagogiczną w sprawie skreślenia z listy wychowanków,
7) skreślenie dziecka z listy wychowanków następuje w drodze decyzji administracyjnej.
8) Rodzice mają prawo odwołania się od decyzji w ciągu 14 dni od jej otrzymania do Wójta Gminy Wierzbica.

ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§15

Przedszkole nie posiada sztandaru, godła oraz nie ma ustalonego ceremoniału przedszkolnego.

§ 16

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
2. Przedszkole prowadzi własną planowaną gospodarkę finansową i materiałową, za którą odpowiedzialny jest dyrektor i zatrudniony w Referacie Oświaty Urzędu Gminy w Wierzbicy główny księgowy.
3. Statut przedszkola lub jego nowelizację uchwala się na posiedzeniu Rady Pedagogicznej. Projekt nowelizacji członkowie Rady Pedagogicznej otrzymują na co najmniej 3 dni przed posiedzeniem Rady. Członkowie Rady mają prawo wnoszenia poprawek do proponowanych zmian. Rada Pedagogiczna głosuje nad nowelizacją statutu lub uchwala nowy statut.
4. Nowelizacja statutu obliguje dyrektora przedszkola do opracowania tekstu jednolitego statutu.
5. Tekst statutu jest udostępniony pracownikom i rodzicom w formie papierowej w gabinecie dyrektora.
6. Zmiany Statutu obowiązują od 02.05.2019r. Uchwała nr 1/2019 z 02.05.2019r.
Z dniem wejścia w życie niniejszego Statutu traci moc Statut Gminnego Przedszkola Publicznego w Rudzie Wielkiej z dnia 29.08.2014 roku.
Przedszkolowo.pl logo